Społeczne i ekonomiczne koszty zachowań korupcyjnych w administracji S 30

Korupcja stała się we współczesnym świecie ważnym tematem w życiu publicznym. Sporo uwagi poświęca się jej w środkach masowego przekazu, a jako zjawisko społeczne i ekonomiczne stanowi poważne zagrożenie dla rozwoju gospodarczego każdego kraju, podważa bowiem takie wartości, jak zaufanie i tolerancja. Narusza również w państwie demokratycznym procesy formalne sprawowania władzy ustawodawczej i wykonawczej. Powoduje w aspekcie ekonomicznym niewłaściwy podział dóbr i usług oraz hamuje sprawność działania administracji urzędniczej. Dla przedsiębiorców korupcja jest generatorem kosztów działalności gospodarczej, chociaż niektórzy szukają pozytywnych aspektów jej funkcjonowania chociażby w redukcji biurokracji. Działania korupcyjne powodują stosowanie nierównych zasad, chroniąc przed konkurencją firmy mające powiązania i pośrednio promując firmy mało efektywne. Korupcja w administracji zniekształca przede wszystkim sektor publiczny, przez przeniesienie inwestycji samorządowych lub rządowych do projektów oferujących więcej korzyści majątkowych. W haśle: Korupcja jako zjawisko i forma oszustwa Przyczyny zjawisk korupcyjnych w administracji publicznej Konsekwencje społeczne i ekonomiczne nadużyć władzy publicznej Sposoby zapobiegania korupcji

Rozwiązywanie problemów jakościowych w firmie R 10

W swojej karierze menedżer jakości ma do rozwiązania problemy o przeróżnej tematyce. Jakość to w jakimś sensie ich wspólny mianownik. Nie można wymagać od menedżera jakości specjalistycznej wiedzy z zakresu technologii, konstrukcji, logistyki czy finansów, choć ogólna wiedza i doświadczenie w każdym z tych zakresów są pomocne. Skuteczność działań w takich przypadkach mierzona jest wynikami utworzonego zespołu fachowców. W zespole rodzą się nowe pomysły i rozwiązywane są zaistniałe problemy. Sprawny menedżer jakości potrafi pokierować takim zespołem i wyciągnąć z ludzi to, co najcenniejsze. Wsparciem w prowadzeniu prac zespołu rozwiązującego problemy jakościowe jest kilka narzędzi, które zostaną tutaj omówione. Będą to: Analiza 8D Diagram Ishikawy 5 Why Myślenie zespołowe

Proces projektowania i rozwoju nowych wyrobów – instrumentarium zarządzania jakością P 38

Celem artykułu jest zaprezentowanie kluczowych narzędzi i technik doskonalenia i zarządzania jakością, stosowanych przez menedżerów ds. jakości na etapach projektowania i rozwoju nowych wyrobów. Znajomość oraz właściwe wykorzystanie ww. metod pozwala sprostać stale wzrastającym wymaganiom klientów oraz pozytywnie wpłynąć na ich satysfakcję związaną z nabyciem i użytkowaniem określonego produktu. Ich identyfikacja i opis uwzględniają dynamicznie zmieniające się otoczenie funkcjonowania przedsiębiorstw oraz potrzebę skracania faz projektu i rozwoju, będących konsekwencją coraz krótszego cyklu życia wyrobów na rynku. Przy omawianiu poniższej problematyki autorka wzięła pod uwagę następujące etapy procesu zarządzania jakością: rozpoznanie oczekiwań i potrzeb klientów, poszukiwanie i dobór nowych pomysłów, projektowanie nowego wyrobu, proces testowania i wytwarzania produktu znajdującego się w obrocie rynkowym. W haśle: Proces projektowania nowych wyrobów – zagadnienia wstępne Identyfikacja klientów i rozpoznanie ich potrzeb Poszukiwanie i wybór pomysłów Projekt wyrobu Testowanie wyrobu Wprowadzenie wyrobu na rynek

Nowe umiejętności skutecznego lidera w administracji samorządowej N 14

Na każdą podejmowaną decyzję wpływa w pewnym stopniu wyobrażenie przyszłości. Realizując wybór, staramy się wyobrazić skutki podjętych działań. Wyobrażamy siebie w określonej sytuacji zawodowej lub osobistej. Nie należy ignorować lub lekceważyć tej zależności, bowiem współcześni liderzy dostrzegają już, iż wyobraźnia, doświadczenie, wiedza i wizja przyszłego działania przynoszą lepszy efekt planowania niż tradycyjne metody. Ten sposób skłania liderów do poszukiwania nowych sposobów myślenia, gdzie będą za kilka lat. Eksperci wskazują, aby na możliwe warianty rozwoju skuteczni liderzy spojrzeli systemowo. Wskazują też, iż obraz przyszłości kreowany przez przywódcę otwartego na zmiany powinien mieć wymiar 5D. Pamiętać należy, iż posiadanie niektórych umiejętności personalnych pozwala na osiągnięcie przewagi nad innymi. Zarządzanie sprzecznościami, korzystanie z inspiracji, sterowanie emocjami i dostrojenie do innych – takich kompetencji nie nauczymy się podczas kształcenia tradycyjnego. W haśle: Lider w administracji publicznej jako strażnik i katalizator zmian Projektowanie przyszłych zdarzeń w administracji samorządowej Nowe umiejętności przywódcy w grach zespołowych Sztuka zarządzania na podstawie pasji i wiedzy lidera

Nadzór zamawiającego w kontraktach z wymaganiami AQAP N 12

Realizacja kontraktu objętego procesem Rządowego Zapewnienia Jakości (Government Quality Assurance – GQA) niesie ze sobą wiele obwarowań dotyczących przejrzystości działań. Zamawiający już na etapie umowy zawiera informacje, że życzy sobie, aby zamówienie było nadzorowane przez jego przedstawiciela. Generalnie nadzór nad kontraktem dotyczy organizacji będącej dostawcą – to ona odpowiada za jego zrealizowanie. Organizacja bierze także odpowiedzialność za dostawców i podwykonawców. Jako strona kontraktu organizacja musi zapewnić przedstawicielowi zamawiającego dostęp do procesów i miejsc, w których realizowana jest umowa zarówno na miejscu, jak i u podwykonawców realizujących ważne elementy. Na co musimy być przygotowani, przyjmując kontrakt objęty GQA? Jakie nakłady musimy przewidzieć w związku z obecnością GQAR u nas i u dostawców/podwykonawców? W haśle: Skąd biorą się rządowi przedstawiciele zapewnienia jakości Przed rozpoczęciem realizacji. Ocena systemu zarządzania jakością Obowiązki GQAR w trakcie trwania umowy Dostęp do informacji na temat kontraktu Plan jakości i plan zarządzania ryzykiem Odbiory wyrobów Po zakończeniu umowy

Modele stymulowania rozwoju regionalnego oparte na czynnikach projakościowych M 16

Rozwój jest wynikiem pozytywnych zmian wzrostu ilościowego i postępu jakościowego w danej dziedzinie życia. Jest on dla danego regionu procesem o charakterze ekonomicznym polegającym na przeobrażeniu zasobów i czynników występujących na danym terenie w dobra i usługi. Ilościowym zmianom występującym w procesie rozwoju danego regionu towarzyszą zmiany jakościowe i strukturalne. Zwiększenie ilości dóbr i poprawa ich jakości w obszarze społecznym jest podstawą zmian sposobu, poziomu i jakości życia mieszkańców danego regionu. Wzrost gospodarczy wpływa więc bezpośrednio na rozwój społeczny, a ten z kolei w sposób pośredni powoduje zmiany w poziomie i strukturze konsumpcji oraz rzutuje na dostępność do usług na rzecz zaspokojenia potrzeb społecznych i rozwoju osobowościowego danego człowieka. Istotnym czynnikiem dla rozwoju danego regionu jest postęp techniczny i technologiczny sprowadzający się do produkcji dóbr nowoczesnych o wysokiej jakości oraz nieustannym rozszerzaniu asortymentu. Rozwój regionalny należy rozpatrywać w płaszczyźnie społecznej, politycznej, gospodarczej i kulturalnej. Konkurencyjność danego regionu to umiejętność stosowania takich narzędzi, które dają przewagę i wpływają na jego rozwój. W haśle: Instrumenty polityki regionalnej oraz czynniki i bariery rozwoju regionalnego Czynniki  kształtujące wzrost konkurencyjności regionów Modele krajowej polityki regionalnej oraz zasady polityki regionów w modelu europejskim Marketing terytorialny Procedura tworzenia i wdrażania strategii rozwoju regionalnego w oparciu o czynniki projakościowe

Metody oceny technologii środowiskowych M 20

W ostatnich latach obserwuje się duży wzrost znaczenia technologii środowiskowych. Technologia środowiskowa to przykład strategii mającej na celu zmniejszenie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko naturalne, w tym przede wszystkim poprzez redukcję poziomu jego zanieczyszczenia. Wdrożenie technologii środowiskowych w przedsiębiorstwie przynosi zarówno korzyści środowiskowe, jak i profity wizerunkowe, zwiększające konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Celem artykułu jest z jednej strony przybliżenie i wyjaśnienie problematyki technologii środowiskowej, z drugiej zaś strony omówienie możliwości jej weryfikacji. Znajomość metod oceny ww. przykładu technologicznego pozwala firmom na sprawdzenie, wykazanie i udokumentowanie stosowania technik przyjaznych środowisku. Odpowiedzi, w jaki sposób można przeprowadzić ocenę technologii środowiskowej, dostarcza ten artykuł. W haśle: Istota technologii środowiskowej Ekologiczna ocena cyklu życia – life cycle assessment lca Europejska weryfikacja technologii środowiskowych – environmental technology verification etv

Metoda FMEA – analiza przyczyn i skutków możliwych błędów M 19

W tym artykule szczegółowo prezentujemy metodę FMEA − Failure Mode and Effects Analysis, jedną z najbardziej popularnych procedur systematycznego zapobiegania wadom produktów oraz usuwania ich potencjalnych następstw. Analiza dotycząca przyczyn, skutków i rodzajów błędów stanowi doskonałe narzędzie służące zarówno identyfikacji zależności przyczynowo-skutkowych występowania usterek wyrobu/procesu, jak i ograniczaniu potencjalnych niebezpieczeństw z nimi związanych. Artykuł ma na celu szczegółowe omówienie założeń metodyki FMEA, korzyści jej stosowania oraz zasad jej właściwego przeprowadzenia. Znajomość i wykorzystywanie prewencyjnej, jakościowej analizy niezawodności umożliwia obniżenie kosztów procesu produkcyjnego, pozwala ocenić ryzyko powstawania błędów na etapie projektowania i wytwarzania produktu oraz ułatwia jego ciągłe doskonalenie. W haśle: Główne założenia metody FMEA Rodzaje metody FMEA Przebieg analizy FMEA

Kwalifikacja nowego dostawcy K 34

Ciągle rosnące wymagania wobec dostawców podyktowane są dążeniem organizacji do zapewnienia rytmiki produkcji u siebie, niezakłóconej nietrafionymi (terminowo lub jakościowo) dostawami. Stąd też organizacje są żywo zainteresowane współpracą z dostawcami, którzy rozumieją ich podejście do jakości, pielęgnują te same wartości i dysponują kadrą, która potrafi rozmawiać tym samym, jakościowym językiem. W artykule: ·         SQA Supplier Quality Assurance ·         Audit wstępny dostawcy ·       Zagadnienia, które interesują auditorów

Kryteria WSK po wycofaniu normy PN-N 19001 K 22

W sierpniu 2014 roku norma PN-N 19001:2006 będąca dotychczas podstawą systemu WSK została wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastąpienia. Firmy, które z mocy ustawy muszą  utrzymywać WSK, stanęły przed problemem, gdzie znaleźć wytyczne tego systemu. Jak wygląda certyfikacja WSK po 1 sierpnia 2014? Jakie są wymagania WSK na dzień dzisiejszy? Ten artykuł odpowie na wszystkie powyższe pytania. W haśle: Wewnętrzny System Kontroli na przestrzeni lat Certyfikacja systemu WSK. Stan na kwiecień 2015 WSK w organizacji Wykaz obowiązujących norm i aktów prawnych w zakresie kontroli obrotu 

Zarządzanie

Proces projektowania i rozwoju nowych wyrobów – instrumentarium zarządzania jakością P 38

Celem artykułu jest zaprezentowanie kluczowych narzędzi i technik doskonalenia i zarządzania jakością, stosowanych przez menedżerów ds. jakości na etapach projektowania i rozwoju nowych wyrobów. Znajomość oraz właściwe wykorzystanie ww. metod pozwala sprostać stale wzrastającym wymaganiom klientów oraz pozytywnie wpłynąć na ich satysfakcję związaną z nabyciem i użytkowaniem określonego produktu. Ich identyfikacja i opis uwzględniają dynamicznie zmieniające się otoczenie funkcjonowania przedsiębiorstw oraz potrzebę skracania faz projektu i rozwoju, będących konsekwencją coraz krótszego cyklu życia wyrobów na rynku. Przy omawianiu poniższej problematyki autorka wzięła pod uwagę następujące etapy procesu zarządzania jakością: rozpoznanie oczekiwań i potrzeb klientów, poszukiwanie i dobór nowych pomysłów, projektowanie nowego wyrobu, proces testowania i wytwarzania produktu znajdującego się w obrocie rynkowym. W haśle: Proces projektowania nowych wyrobów – zagadnienia wstępne Identyfikacja klientów i rozpoznanie ich potrzeb Poszukiwanie i wybór pomysłów Projekt wyrobu Testowanie wyrobu Wprowadzenie wyrobu na rynek

Metoda FMEA – analiza przyczyn i skutków możliwych błędów M 19

W tym artykule szczegółowo prezentujemy metodę FMEA − Failure Mode and Effects Analysis, jedną z najbardziej popularnych procedur systematycznego zapobiegania wadom produktów oraz usuwania ich potencjalnych następstw. Analiza dotycząca przyczyn, skutków i rodzajów błędów stanowi doskonałe narzędzie służące zarówno identyfikacji zależności przyczynowo-skutkowych występowania usterek wyrobu/procesu, jak i ograniczaniu potencjalnych niebezpieczeństw z nimi związanych. Artykuł ma na celu szczegółowe omówienie założeń metodyki FMEA, korzyści jej stosowania oraz zasad jej właściwego przeprowadzenia. Znajomość i wykorzystywanie prewencyjnej, jakościowej analizy niezawodności umożliwia obniżenie kosztów procesu produkcyjnego, pozwala ocenić ryzyko powstawania błędów na etapie projektowania i wytwarzania produktu oraz ułatwia jego ciągłe doskonalenie. W haśle: Główne założenia metody FMEA Rodzaje metody FMEA Przebieg analizy FMEA

Zarządzanie działalnością operacyjną w przedsiębiorstwie Z 40

Przedmiotem analizy zawartej w tym artykule jest zarządzanie operacyjne, stanowiące podstawę funkcjonowania każdej organizacji gospodarczej. Przeobrażanie nakładów w produkty i usługi, które stanowi działalność operacyjną, uznaje się za kluczowe uwarunkowanie wzrostu jakości i wydajności przedsiębiorstwa. Celem poniższego artykułu jest omówienie zakresu zarządzania operacyjnego i jego znaczenia dla skutecznego kierowania firmą, zadań i funkcji, jakie ma do spełnienia kierownik operacyjny, jak również przedstawienie znaczenia operacji dla konkurencyjności organizacji i zasad tworzenia właściwej strategii operacyjnej. Należyte zrozumienie oraz stosowanie reguł zarządzania operacyjnego jest istotne zarówno dla kadry zarządzającej i menedżera ds. operacyjnych, jak i całej załogi przedsiębiorstwa odpowiedzialnej za wdrażanie poszczególnych operacji. W haśle: Podstawy zarządzania operacjami w przedsiębiorstwie Wymagania i funkcje kierownika ds. operacyjnych Strategie operacyjne i reguły ich tworzenia

Rozwój

Planowanie własnej ścieżki rozwoju zawodowego P 70

Efektywność, sukces organizacji i każdego jej pracownika są uzależnione od tego, na ile pracownik będzie potrafił sprawnie zarządzać sobą. Śmiało możemy stwierdzić, że każdy z nas jest zdolny do jakiejś formy kierowania sobą. To my jesteśmy kreatorami naszych sukcesów, a nie ofiarami okoliczności. Przyczyną każdej zmiany w jakimkolwiek układzie naszego życia jest zawsze inicjatywa naszej osoby lub grupy osób będących uczestnikami bezpośrednimi lub pośrednimi tego układu. Zarządzanie sobą jest umiejętnością rozumienia własnych pragnień i interesów, ustalania celów osobistych i osiągania ich w ciągu całego życia w harmonii z innymi ludźmi. Dzięki samoświadomości, odkryciu własnych zasobów, określeniu poziomu kompetencji i systematyzacji wiedzy pracownik może wykorzystać swoje możliwości i zdolności w kierunku samorealizacji i realizacji zadań organizacyjnych. Umiejętne zarządzanie sobą daje możliwość optymalnej motywacji do działania, do realizacji celów własnych, wpisanych w cele organizacji. Jak zarządzać sobą, jak ważne jest rozumienie własnej roli organizacyjnej, własnych kompetencji, określenie siebie, własnej misji na tle organizacji dowiesz się, czytając ten artykuł. W haśle:ñ  Pracownik w organizacjiñ  Zarządzanie sobą w organizacjiñ  Planowanie własnej ścieżki rozwoju zawodowego

Nowe umiejętności skutecznego lidera w administracji samorządowej N 14

Na każdą podejmowaną decyzję wpływa w pewnym stopniu wyobrażenie przyszłości. Realizując wybór, staramy się wyobrazić skutki podjętych działań. Wyobrażamy siebie w określonej sytuacji zawodowej lub osobistej. Nie należy ignorować lub lekceważyć tej zależności, bowiem współcześni liderzy dostrzegają już, iż wyobraźnia, doświadczenie, wiedza i wizja przyszłego działania przynoszą lepszy efekt planowania niż tradycyjne metody. Ten sposób skłania liderów do poszukiwania nowych sposobów myślenia, gdzie będą za kilka lat. Eksperci wskazują, aby na możliwe warianty rozwoju skuteczni liderzy spojrzeli systemowo. Wskazują też, iż obraz przyszłości kreowany przez przywódcę otwartego na zmiany powinien mieć wymiar 5D. Pamiętać należy, iż posiadanie niektórych umiejętności personalnych pozwala na osiągnięcie przewagi nad innymi. Zarządzanie sprzecznościami, korzystanie z inspiracji, sterowanie emocjami i dostrojenie do innych – takich kompetencji nie nauczymy się podczas kształcenia tradycyjnego. W haśle: Lider w administracji publicznej jako strażnik i katalizator zmian Projektowanie przyszłych zdarzeń w administracji samorządowej Nowe umiejętności przywódcy w grach zespołowych Sztuka zarządzania na podstawie pasji i wiedzy lidera

Jakość

Nadzór zamawiającego w kontraktach z wymaganiami AQAP N 12

Realizacja kontraktu objętego procesem Rządowego Zapewnienia Jakości (Government Quality Assurance – GQA) niesie ze sobą wiele obwarowań dotyczących przejrzystości działań. Zamawiający już na etapie umowy zawiera informacje, że życzy sobie, aby zamówienie było nadzorowane przez jego przedstawiciela. Generalnie nadzór nad kontraktem dotyczy organizacji będącej dostawcą – to ona odpowiada za jego zrealizowanie. Organizacja bierze także odpowiedzialność za dostawców i podwykonawców. Jako strona kontraktu organizacja musi zapewnić przedstawicielowi zamawiającego dostęp do procesów i miejsc, w których realizowana jest umowa zarówno na miejscu, jak i u podwykonawców realizujących ważne elementy. Na co musimy być przygotowani, przyjmując kontrakt objęty GQA? Jakie nakłady musimy przewidzieć w związku z obecnością GQAR u nas i u dostawców/podwykonawców? W haśle: Skąd biorą się rządowi przedstawiciele zapewnienia jakości Przed rozpoczęciem realizacji. Ocena systemu zarządzania jakością Obowiązki GQAR w trakcie trwania umowy Dostęp do informacji na temat kontraktu Plan jakości i plan zarządzania ryzykiem Odbiory wyrobów Po zakończeniu umowy

Zarządzanie jakością w procesie budowlanym Z 38

Wymagania inwestorów planujących duże inwestycje budowlane już dawno przestały ograniczać się do wykonawców oferujących najniższą cenę. Na pierwszy plan oprócz spełnienia wymagań budowlanych wychodzi zapewnienie bezpieczeństwa pracy na budowie oraz planowane zarządzanie jakością w całym procesie tworzenia nowego obiektu od momentu przekazania dokumentacji projektowej do czasu zarchiwizowania dokumentacji powykonawczej, czyli długo po zakończeniu budowy. To dobry znak dla pełnomocników jakości pracujących w budownictwie. Dziedzina ta zaczyna przeżywać renesans przypominający ten trwający od kilku lat w motoryzacji. Zapotrzebowanie na fachową wiedzę w tej dziedzinie nieustannie rośnie, a co za tym idzie ceny usług stają się konkurencyjne.Jakiego zatem zarządzania jakością oczekują inwestorzy w procesie budowlanym? W tym artykule omówimy wszystkie aspekty, które powinny oferować firmy specjalizujące się w nadzorze inwestorskim, aby zadowolić swoich klientów. W haśle: Oczekiwania klientów dotyczące zarządzania jakością Zarys systemu zarządzania jakością na budowie

Prawidłowe przeprowadzanie przeglądu Systemu Zarządzania Jakością P 26

Kluczowe znaczenie w Systemie Zarządzania Jakością ma prawidłowo przeprowadzony przegląd zarządzania. Jak się do niego przygotować, aby nie stanowił przykrego obowiązku, a był doskonałym narzędziem doskonalenia systemu, zapewniając jego kompleksową ocenę? Cykliczne przeglądy zarządzania są jednym z wymagań Normy ISO 9001, która wyraźnie zobowiązuje do tego najwyższe kierownictwo. Ze względu na to często pomocne okazuje się opracowanie procedury przeglądu. Procedura pozwoli ustalić postępowanie dotyczące planowania, przygotowania oraz przebiegu i realizacji ustaleń z przeglądów. W haśle: Wymagania ISO 9001 związane z przeglądem zarządzania – powiązanie z ISO 22000 W jakim celu przeprowadza się przeglądy zarządzania Kto powinien uczestniczyć w przeglądzie zarządzania Przegląd zarządzania w praktyce – krok po kroku Korzyści wynikające z przeprowadzania przeglądu

ISO

System zarządzania środowiskiem według wymagań normy ISO 14001 S 29/01

Decyzja o przyjęciu normy ISO 14001 jako gwaranta działalności prośrodowiskowej z reguły powoduje w firmie wiele niepokoju. Połączenie wymagań prawnych, które i tak są obowiązkowe, z wymaganiami normy, jasne przydzielenie odpowiedzialności za wszystkie działania związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska może wyjść firmie tylko na zdrowie. Gwarantem sukcesu jest tu – jak zwykle – świadomy personel i profesjonalny, metodyczny plan działań, połączony z wiedzą na temat wymagań zarówno normy, jak i prawa. W tym artykule opiszemy wymagania normy ISO 14001 oraz zastanowimy się, jak wdrożyć ją lub zintegrować z działającym w naszej firmie systemem zarządzania jakością według normy ISO 9001. W haśle: Wymagania normy ISO 14001:2004 Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego Integracja z ISO 9001 Nowe wydanie normy ISO 14001 w tym roku

Firma

Kwalifikacja nowego dostawcy K 34

Ciągle rosnące wymagania wobec dostawców podyktowane są dążeniem organizacji do zapewnienia rytmiki produkcji u siebie, niezakłóconej nietrafionymi (terminowo lub jakościowo) dostawami. Stąd też organizacje są żywo zainteresowane współpracą z dostawcami, którzy rozumieją ich podejście do jakości, pielęgnują te same wartości i dysponują kadrą, która potrafi rozmawiać tym samym, jakościowym językiem. W artykule: ·         SQA Supplier Quality Assurance ·         Audit wstępny dostawcy ·       Zagadnienia, które interesują auditorów

Kalkulacje cen usług w przedsiębiorstwie sektora msp K 24

W sytuacji równowagi rynkowej, gdzie poziom cen zostaje ukształtowany przez popyt i podaż, formuła kosztowa cen jest wykorzystywana w przedsiębiorstwie już nie tyle do ustalania ceny wyrobu/usługi, ale także, a może przede wszystkim, do zweryfikowania opłacalności produkcji/usługi przy cenie rynkowej i w konsekwencji sprzyja innowacjom oraz obniżaniu kosztów. Ostatecznie ustalają się wymierne relacje nakład – wynik, opisane w krótkookresowym rachunku kosztów i wyników – bieżącym instrumencie sterowania działalnością jednostki gospodarczej, spełniające dwie podstawowe zasady racjonalnego gospodarowania: koszty dopasowują się do planowanych celów, albo cele korygowane są do kosztów. O ile z kalkulacją kosztów bezpośrednich wytworzenia produktu/ usługi nie ma zbyt dużych problemów, to na pewno kwestią niebanalną jest uzasadnione i wiarygodne rozliczenie na produkt pośrednich kosztów z nim związanych. Tym bardziej że to właśnie poziom kosztów pośrednich może decydować o konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku, a jest kalkulowany i przedstawiany w stosowanych kalkulacjach cenowych najmniej wiarygodnie – jako procent od kosztu robocizny bezpośredniej, czy procent od kosztu materiałów bezpośrednich. W haśle: Kalkulacje cenowe Planowanie działalności Wskaźniki procentowe kosztów pośrednich

Koszty w kontroli zarządczej i budżetowaniu zadaniowym K 20

Dostarczanie dóbr i usług przez jednostki sektora publicznego nie jest regulowane rynkowym mechanizmem ustalania popytu, podaży i cen. A więc również do wzrostu efektywności i do wzrostu wydajności pracy w jednostkach sektora finansów publicznych nie prowadzi presja konkurencyjna. To uchwalona przez Sejm RP w 2009 roku ustawa o finansach publicznych kładzie akcenty na menedżerskie podejście do zarządzania sektorem publicznym znane pod nazwą „Nowe Zarządzanie Publiczne”, z ang. New Public Management – NPM. Zaproponowanymi instrumentami menedżerskimi dla jednostek sektora finansów publicznych są tam: planowanie w ujęciu zadaniowym, kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny. Rodzi się jednak wątpliwość, czy wprowadzenie przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi wystarczy samo do spowodowania takich zmian, by w sektorze finansów publicznych skończono z administrowaniem na rzecz zarządzania. Wydaje się, że nie. W haśle: Zasady budżetowania zadaniowego Implementacja budżetu zadaniowego Wprowadzenie kalkulacji opartej na rachunku kosztów działań

wiper-pixel