Wymagania prawne dla firm odnoszące się do ochrony przeciwpożarowej W 38

Prowadzenie auditów systemu zarządzania jakością według BS OHSAS 18001 (PN-N 18001) wiąże się z oceną funkcjonowania firmy na zgodność z obowiązującymi przepisami. Instrukcje dla auditorów są jasne: stwierdzenie braku stosowania obowiązującego prawa w firmie jest podstawą do przerwania auditu. W toku przygotowań do certyfikacji osoba odpowiedzialna za SZBHP (system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy) musi przeanalizować obowiązujące przepisy odnoszące się do specyfiki firmy i mieć pewność, że podejmowane działania wyczerpują wymagania prawne w zakresie bhp. W haśle: Odpowiedzialności podstawowe      Porządki i organizacja            Przechowywanie materiałów palnych           Drogi pożarowe i instalacje   Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę       Ocena zagrożenia wybuchem           

Standardy jakości w sektorze motoryzacyjnym S 37

Celem artykułu jest zaprezentowanie najważniejszych standardów jakościowych, stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym. Wdrażanie standardów jakości w ww. branży pozwala na systematyczne doskonalenie zarówno procesu wytwarzania, jak i wszystkich pozostałych procesów zachodzących w firmie. Analizie poddane zostaną kluczowe systemy, do których zaliczyć można normy krajowe wykorzystywane w USA, Niemczech, we Francji i we Włoszech, tj. QS-9000, VDA 6.1, EAQF, AVSQ, jak również specyfikację techniczną Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej – ISO/TS 16949. Znajomość standardów jakości związanych z projektowaniem i produkcją wyrobów motoryzacyjnych ułatwia realizację oczekiwań klientów oraz zapewnia bezpieczeństwo i konkurencyjność oferowanych produktów. W haśle: Podstawowe informacje dotyczące zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej. System indywidualnych wymagań klientów dotyczących dostawców branży motoryzacyjnej. Narodowe standardy jakości w przemyśle motoryzacyjnym. Międzynarodowy standard motoryzacyjny ISO/TS 16949.

Standardy jakości w branży edukacyjno-szkoleniowej S 38

Od wielu lat obserwuje się dynamiczny rozwój rynku usług edukacyjno-szkoleniowych. Usługi te pełnią istotną rolę w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy, systemie uczenia się przez całe życie oraz podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych kapitału ludzkiego. Sprostanie tym wyzwaniom wymaga systematycznej dbałości o poziom jakości działalności edukacyjnej i szkoleniowej. Służyć temu mają m.in. regionalne systemy zapewniania jakości dla ww. branży, do których należą z powodzeniem opracowane i wdrażane Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych – MSUES. Istnieje szereg korzyści związanych z posiadaniem nowatorskiego w skali kraju znaku jakości MSUES, przyznawanego na okres 3 lat przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, do których należą: zapewnienie wiarygodności i kompetencji instytucji szkoleniowej, pozytywna weryfikacja jakości oferowanych kursów edukacyjnych oraz umocnienie konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstw szkoleniowych. Standardy stanowią również wsparcie dla osób uczących się, pomagają im bowiem przy wyborze właściwej oferty edukacyjnej, oferty o wysokim poziomie jakości dostarczanej usługi. Należy również dodać, że przy obecnej bardzo wysokiej podaży szkoleń znak jakości może stać się skutecznym regulatorem rynku, eliminującym z niego firmy konkurujące jedynie cenowo, a nie jakościowo. W haśle: Standardy edukacyjne – zarys problematyki MSUES – małopolskie standardy usług edukacyjno-szkoleniowych

Standardy dobrego dialogu jako schody do porozumienia S 33

Dobra rozmowa wymaga empatii, życzliwości i asertywności, jak również inteligencji emocjonalnej oraz znajomości technik porozumiewania się. Liderzy organizacji wiedzą, że przyjęte cele można osiągnąć poprzez dialog, przekonywanie i siłę perswazji. To, co przeszkadza w dobrej komunikacji, na poziomie rozmów sprowadza się do obwiniania, przeinaczania, przypisywania złych intencji, wykazywania racji, jak i nienależytej staranności i uważności w słuchaniu innych. Trudności z brakiem odpowiedniego dystansu i obiektywizmu zaangażowanego w przedmiot dyskusji to bolączka współczesnych dialogów. Trzeba stosować odpowiednie zasady do zmieniających się sytuacji w trakcie rozmowy, używać często wieloznacznych zwrotów, wydobywając z podświadomości rozmówcy siłę do odpowiedniego kojarzenia, wpływającą ostatecznie na akceptację sugestii. Skuteczną komunikację buduje się bowiem w pięciu fazach: dostrojenia, kontraktu społecznego, dialogu i ustaleń będących pomostem na przyszłe porozumienie. W haśle: Dialog a rozmowa – podobieństwa i różnice Metody dialogowe kluczem do działania skutecznych organizacji Poszukiwanie opcji i rozwiązań w komunikacji pomostem porozumienia Przeszkody w drodze do porozumienia

Społeczne i ekonomiczne koszty zachowań korupcyjnych w administracji S 30

Korupcja stała się we współczesnym świecie ważnym tematem w życiu publicznym. Sporo uwagi poświęca się jej w środkach masowego przekazu, a jako zjawisko społeczne i ekonomiczne stanowi poważne zagrożenie dla rozwoju gospodarczego każdego kraju, podważa bowiem takie wartości, jak zaufanie i tolerancja. Narusza również w państwie demokratycznym procesy formalne sprawowania władzy ustawodawczej i wykonawczej. Powoduje w aspekcie ekonomicznym niewłaściwy podział dóbr i usług oraz hamuje sprawność działania administracji urzędniczej. Dla przedsiębiorców korupcja jest generatorem kosztów działalności gospodarczej, chociaż niektórzy szukają pozytywnych aspektów jej funkcjonowania chociażby w redukcji biurokracji. Działania korupcyjne powodują stosowanie nierównych zasad, chroniąc przed konkurencją firmy mające powiązania i pośrednio promując firmy mało efektywne. Korupcja w administracji zniekształca przede wszystkim sektor publiczny, przez przeniesienie inwestycji samorządowych lub rządowych do projektów oferujących więcej korzyści majątkowych. W haśle: Korupcja jako zjawisko i forma oszustwa Przyczyny zjawisk korupcyjnych w administracji publicznej Konsekwencje społeczne i ekonomiczne nadużyć władzy publicznej Sposoby zapobiegania korupcji

Rozwiązywanie problemów jakościowych w firmie R 10

W swojej karierze menedżer jakości ma do rozwiązania problemy o przeróżnej tematyce. Jakość to w jakimś sensie ich wspólny mianownik. Nie można wymagać od menedżera jakości specjalistycznej wiedzy z zakresu technologii, konstrukcji, logistyki czy finansów, choć ogólna wiedza i doświadczenie w każdym z tych zakresów są pomocne. Skuteczność działań w takich przypadkach mierzona jest wynikami utworzonego zespołu fachowców. W zespole rodzą się nowe pomysły i rozwiązywane są zaistniałe problemy. Sprawny menedżer jakości potrafi pokierować takim zespołem i wyciągnąć z ludzi to, co najcenniejsze. Wsparciem w prowadzeniu prac zespołu rozwiązującego problemy jakościowe jest kilka narzędzi, które zostaną tutaj omówione. Będą to: Analiza 8D Diagram Ishikawy 5 Why Myślenie zespołowe

Proces projektowania i rozwoju nowych wyrobów – instrumentarium zarządzania jakością P 38

Celem artykułu jest zaprezentowanie kluczowych narzędzi i technik doskonalenia i zarządzania jakością, stosowanych przez menedżerów ds. jakości na etapach projektowania i rozwoju nowych wyrobów. Znajomość oraz właściwe wykorzystanie ww. metod pozwala sprostać stale wzrastającym wymaganiom klientów oraz pozytywnie wpłynąć na ich satysfakcję związaną z nabyciem i użytkowaniem określonego produktu. Ich identyfikacja i opis uwzględniają dynamicznie zmieniające się otoczenie funkcjonowania przedsiębiorstw oraz potrzebę skracania faz projektu i rozwoju, będących konsekwencją coraz krótszego cyklu życia wyrobów na rynku. Przy omawianiu poniższej problematyki autorka wzięła pod uwagę następujące etapy procesu zarządzania jakością: rozpoznanie oczekiwań i potrzeb klientów, poszukiwanie i dobór nowych pomysłów, projektowanie nowego wyrobu, proces testowania i wytwarzania produktu znajdującego się w obrocie rynkowym. W haśle: Proces projektowania nowych wyrobów – zagadnienia wstępne Identyfikacja klientów i rozpoznanie ich potrzeb Poszukiwanie i wybór pomysłów Projekt wyrobu Testowanie wyrobu Wprowadzenie wyrobu na rynek

Nowe umiejętności skutecznego lidera w administracji samorządowej N 14

Na każdą podejmowaną decyzję wpływa w pewnym stopniu wyobrażenie przyszłości. Realizując wybór, staramy się wyobrazić skutki podjętych działań. Wyobrażamy siebie w określonej sytuacji zawodowej lub osobistej. Nie należy ignorować lub lekceważyć tej zależności, bowiem współcześni liderzy dostrzegają już, iż wyobraźnia, doświadczenie, wiedza i wizja przyszłego działania przynoszą lepszy efekt planowania niż tradycyjne metody. Ten sposób skłania liderów do poszukiwania nowych sposobów myślenia, gdzie będą za kilka lat. Eksperci wskazują, aby na możliwe warianty rozwoju skuteczni liderzy spojrzeli systemowo. Wskazują też, iż obraz przyszłości kreowany przez przywódcę otwartego na zmiany powinien mieć wymiar 5D. Pamiętać należy, iż posiadanie niektórych umiejętności personalnych pozwala na osiągnięcie przewagi nad innymi. Zarządzanie sprzecznościami, korzystanie z inspiracji, sterowanie emocjami i dostrojenie do innych – takich kompetencji nie nauczymy się podczas kształcenia tradycyjnego. W haśle: Lider w administracji publicznej jako strażnik i katalizator zmian Projektowanie przyszłych zdarzeń w administracji samorządowej Nowe umiejętności przywódcy w grach zespołowych Sztuka zarządzania na podstawie pasji i wiedzy lidera

Nadzór zamawiającego w kontraktach z wymaganiami AQAP N 12

Realizacja kontraktu objętego procesem Rządowego Zapewnienia Jakości (Government Quality Assurance – GQA) niesie ze sobą wiele obwarowań dotyczących przejrzystości działań. Zamawiający już na etapie umowy zawiera informacje, że życzy sobie, aby zamówienie było nadzorowane przez jego przedstawiciela. Generalnie nadzór nad kontraktem dotyczy organizacji będącej dostawcą – to ona odpowiada za jego zrealizowanie. Organizacja bierze także odpowiedzialność za dostawców i podwykonawców. Jako strona kontraktu organizacja musi zapewnić przedstawicielowi zamawiającego dostęp do procesów i miejsc, w których realizowana jest umowa zarówno na miejscu, jak i u podwykonawców realizujących ważne elementy. Na co musimy być przygotowani, przyjmując kontrakt objęty GQA? Jakie nakłady musimy przewidzieć w związku z obecnością GQAR u nas i u dostawców/podwykonawców? W haśle: Skąd biorą się rządowi przedstawiciele zapewnienia jakości Przed rozpoczęciem realizacji. Ocena systemu zarządzania jakością Obowiązki GQAR w trakcie trwania umowy Dostęp do informacji na temat kontraktu Plan jakości i plan zarządzania ryzykiem Odbiory wyrobów Po zakończeniu umowy

Modele stymulowania rozwoju regionalnego oparte na czynnikach projakościowych M 16

Rozwój jest wynikiem pozytywnych zmian wzrostu ilościowego i postępu jakościowego w danej dziedzinie życia. Jest on dla danego regionu procesem o charakterze ekonomicznym polegającym na przeobrażeniu zasobów i czynników występujących na danym terenie w dobra i usługi. Ilościowym zmianom występującym w procesie rozwoju danego regionu towarzyszą zmiany jakościowe i strukturalne. Zwiększenie ilości dóbr i poprawa ich jakości w obszarze społecznym jest podstawą zmian sposobu, poziomu i jakości życia mieszkańców danego regionu. Wzrost gospodarczy wpływa więc bezpośrednio na rozwój społeczny, a ten z kolei w sposób pośredni powoduje zmiany w poziomie i strukturze konsumpcji oraz rzutuje na dostępność do usług na rzecz zaspokojenia potrzeb społecznych i rozwoju osobowościowego danego człowieka. Istotnym czynnikiem dla rozwoju danego regionu jest postęp techniczny i technologiczny sprowadzający się do produkcji dóbr nowoczesnych o wysokiej jakości oraz nieustannym rozszerzaniu asortymentu. Rozwój regionalny należy rozpatrywać w płaszczyźnie społecznej, politycznej, gospodarczej i kulturalnej. Konkurencyjność danego regionu to umiejętność stosowania takich narzędzi, które dają przewagę i wpływają na jego rozwój. W haśle: Instrumenty polityki regionalnej oraz czynniki i bariery rozwoju regionalnego Czynniki  kształtujące wzrost konkurencyjności regionów Modele krajowej polityki regionalnej oraz zasady polityki regionów w modelu europejskim Marketing terytorialny Procedura tworzenia i wdrażania strategii rozwoju regionalnego w oparciu o czynniki projakościowe

wiper-pixel