Kalkulacje cen usług w przedsiębiorstwie sektora msp K 24

W sytuacji równowagi rynkowej, gdzie poziom cen zostaje ukształtowany przez popyt i podaż, formuła kosztowa cen jest wykorzystywana w przedsiębiorstwie już nie tyle do ustalania ceny wyrobu/usługi, ale także, a może przede wszystkim, do zweryfikowania opłacalności produkcji/usługi przy cenie rynkowej i w konsekwencji sprzyja innowacjom oraz obniżaniu kosztów. Ostatecznie ustalają się wymierne relacje nakład – wynik, opisane w krótkookresowym rachunku kosztów i wyników – bieżącym instrumencie sterowania działalnością jednostki gospodarczej, spełniające dwie podstawowe zasady racjonalnego gospodarowania: koszty dopasowują się do planowanych celów, albo cele korygowane są do kosztów. O ile z kalkulacją kosztów bezpośrednich wytworzenia produktu/ usługi nie ma zbyt dużych problemów, to na pewno kwestią niebanalną jest uzasadnione i wiarygodne rozliczenie na produkt pośrednich kosztów z nim związanych. Tym bardziej że to właśnie poziom kosztów pośrednich może decydować o konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku, a jest kalkulowany i przedstawiany w stosowanych kalkulacjach cenowych najmniej wiarygodnie – jako procent od kosztu robocizny bezpośredniej, czy procent od kosztu materiałów bezpośrednich. W haśle: Kalkulacje cenowe Planowanie działalności Wskaźniki procentowe kosztów pośrednich

ISO DIS 9001:2015 – nowy projekt najpopularniejszej normy międzynarodowej I 13

Na jesień 2015 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) zapowiedziała opublikowanie nowego wydania normy ISO 9001 – najpopularniejszego na świecie standardu z zakresu systemów zarządzania, która to ma zastąpić obecną ISO 9001:2008. Zmiany opublikowane pod koniec roku 2014 w wersji DIS są fundamentalne, choć nie zaskakujące. Wydanie DIS (Draft International Standard) to przedostatni etap cyklu życia projektu normy międzynarodowej. Projekt z natury poddawany jest kolejnym etapom opiniowania i głosowania nad proponowanymi zmianami. Jak wygląda cykl życia normy od projektu poprzez jej wdrożenie aż do wycofania? Według jakich wytycznych opracowuje się normy międzynarodowe? Jakich zmian możemy się spodziewać w nowym wydaniu ISO 9001? Na te wszystkie pytania odpowiedź jest w tym artykule. W haśle: Unifikacja wielu standardów ISO 9001:2015. Gruntowne zmiany Od kiedy zmiany Co możemy zrobić już dzisiaj

System zarządzania środowiskiem według wymagań normy ISO 14001 S 29/01

Decyzja o przyjęciu normy ISO 14001 jako gwaranta działalności prośrodowiskowej z reguły powoduje w firmie wiele niepokoju. Połączenie wymagań prawnych, które i tak są obowiązkowe, z wymaganiami normy, jasne przydzielenie odpowiedzialności za wszystkie działania związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska może wyjść firmie tylko na zdrowie. Gwarantem sukcesu jest tu – jak zwykle – świadomy personel i profesjonalny, metodyczny plan działań, połączony z wiedzą na temat wymagań zarówno normy, jak i prawa. W tym artykule opiszemy wymagania normy ISO 14001 oraz zastanowimy się, jak wdrożyć ją lub zintegrować z działającym w naszej firmie systemem zarządzania jakością według normy ISO 9001. W haśle: Wymagania normy ISO 14001:2004 Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego Integracja z ISO 9001 Nowe wydanie normy ISO 14001 w tym roku

System zarządzania Early Product Management S 31

Przedmiotem niniejszego artykułu jest podejście Earl Product Management (EPM). Metodyka ta stanowi istotny element zintegrowanego programu usprawniającego struktury zarządzania operacyjnego - World Class Operations Management (WCOM). W publikacji tej położono nacisk na tematykę wdrażania nowych wyrobów oraz zarządzanie projektami wdrożeniowymi. Prezentowana problematyka jest istotna z kilku powodów. Po pierwsze, EPI sprawdza się przy projektowaniu i wdrażaniu innowacji produktowych. Po drugie, zaletą tego podejścia jest to, że poprawia wskaźniki operacyjne dotyczące projektów dzięki właściwemu zarządzaniu czasem i kosztami realizacji. Po trzecie,  system EPI ułatwia identyfikację błędów projektowych, m.in. w wyniku skutecznego sterowania przepływem zadań projektowych oraz odpowiedniego zarządzania obiegiem informacji pomiędzy zespołem projektowym a innymi osobami uczestniczącymi w tworzeniu i realizacji projektu. Z wyżej wymienionych względów znajomość zasad systemu zarządzania innowacjami produktowymi – EPI jest zasadne i pożyteczne dla funkcjonowania całej organizacji. W haśle: Wdrażanie i rozwój nowych produktów innowacyjnych Worlds Class Operations Management Early Product Management – zarządzanie projektem innowacyjnym

Bezpieczeństwo i jakość żywności w prawodawstwie Unii Europejskiej B 20

Celem tego artykułu jest omówienie europejskiego prawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności. Tematyka ta jest istotna zarówno dla producentów, jak i konsumentów wyrobów żywnościowych. Zamiarem autorki jest zaprezentowanie ram ustawodawczych Unii Europejskiej, których zasadniczym założeniem jest określenie odpowiedzialności na różnych etapach procesu wytwarzania i dystrybucji żywności. Ponadto w tekście zaprezentowane zostały normy nadzorujące higienę paszy i żywności oraz zdrowia zwierząt, jak również standardy kontrolne przeciwdziałające skażeniu środków spożywczych substancjami zewnętrznymi oraz normalizujące sposoby etykietowania wyrobów żywnościowych i paszowych. W artykule: Podstawowe założenia prawa żywnościowego unii europejskiej Pakiet rozporządzeń higienicznych Higiena środków spożywczych Higiena żywności pochodzenia zwierzęcego Organizacja urzędowych kontroli artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi Kontrole urzędowe zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami zdrowia i dobrostanu zwierząt

Zarządzanie wiedzą a doskonalenie procesów w przedsiębiorstwie Z 36

Zarządzanie wiedzą we współczesnym świecie stało się wymaganiem, bez którego przedsiębiorstwa nie mogą uzyskać wymaganej przez rynek konkurencyjności, nie mogą egzystować na dłuższą metę – między innymi ze względu na to, że ilość napływających z każdej strony danych stała się już w tej chwili niewyobrażalnie duża, a doświadczenie pokazuje, że będzie ciągle wzrastać. Z tego między innymi powodu dostawcy rozwiązań informatycznych stworzyli nowe pojęcie – oraz rozwiązanie wspierające ten obszar – Big Data, oznaczające ogromną ilość danych, z jakimi współcześnie muszą borykać się organizacje, próbując najpierw je zebrać, następnie przechowywać, zrozumieć i wykorzystać w celu doskonalenia biznesu. I właśnie z tego powodu zarządzanie wiedzą jest tak bliskie również pełnomocnikom do spraw jakości w przedsiębiorstwach, ponieważ gromadzone i odpowiednio wykorzystane dane (w tym celu właśnie tworzone i wdrażane są w przedsiębiorstwach systemy zarządzania wiedzą) stanowią dodatkowy, istotny element wspomagający doskonalenie procesów i jakości produktów przedsiębiorstwa. W haśle: Definicja zarządzania wiedzą Tworzenie efektywnego systemu zarządzania wiedzą Narzędzia i metody wspomagające systemy zarządzania wiedzą Korzyści wynikające z zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Bariery i trudności w tworzeniu systemu zarządzania wiedzą

Zarządzanie jakością w procesie budowlanym Z 38

Wymagania inwestorów planujących duże inwestycje budowlane już dawno przestały ograniczać się do wykonawców oferujących najniższą cenę. Na pierwszy plan oprócz spełnienia wymagań budowlanych wychodzi zapewnienie bezpieczeństwa pracy na budowie oraz planowane zarządzanie jakością w całym procesie tworzenia nowego obiektu od momentu przekazania dokumentacji projektowej do czasu zarchiwizowania dokumentacji powykonawczej, czyli długo po zakończeniu budowy. To dobry znak dla pełnomocników jakości pracujących w budownictwie. Dziedzina ta zaczyna przeżywać renesans przypominający ten trwający od kilku lat w motoryzacji. Zapotrzebowanie na fachową wiedzę w tej dziedzinie nieustannie rośnie, a co za tym idzie ceny usług stają się konkurencyjne.Jakiego zatem zarządzania jakością oczekują inwestorzy w procesie budowlanym? W tym artykule omówimy wszystkie aspekty, które powinny oferować firmy specjalizujące się w nadzorze inwestorskim, aby zadowolić swoich klientów. W haśle: Oczekiwania klientów dotyczące zarządzania jakością Zarys systemu zarządzania jakością na budowie

Zarządzanie działalnością operacyjną w przedsiębiorstwie Z 40

Przedmiotem analizy zawartej w tym artykule jest zarządzanie operacyjne, stanowiące podstawę funkcjonowania każdej organizacji gospodarczej. Przeobrażanie nakładów w produkty i usługi, które stanowi działalność operacyjną, uznaje się za kluczowe uwarunkowanie wzrostu jakości i wydajności przedsiębiorstwa. Celem poniższego artykułu jest omówienie zakresu zarządzania operacyjnego i jego znaczenia dla skutecznego kierowania firmą, zadań i funkcji, jakie ma do spełnienia kierownik operacyjny, jak również przedstawienie znaczenia operacji dla konkurencyjności organizacji i zasad tworzenia właściwej strategii operacyjnej. Należyte zrozumienie oraz stosowanie reguł zarządzania operacyjnego jest istotne zarówno dla kadry zarządzającej i menedżera ds. operacyjnych, jak i całej załogi przedsiębiorstwa odpowiedzialnej za wdrażanie poszczególnych operacji. W haśle: Podstawy zarządzania operacjami w przedsiębiorstwie Wymagania i funkcje kierownika ds. operacyjnych Strategie operacyjne i reguły ich tworzenia

Współczesny wzór urzędnika drogowskazem do doskonalenia wizerunku administracji publicznej W 31

Urzędnik administracji publicznej we współczesnej gospodarce powinien kreować obsługę interesariuszy skierowaną na rezultaty, a nie procedury. Sposób realizacji zadań skierowanych na rezultaty powinien opierać się oczywiście na normach prawa. Współczesny urzędnik jest realizatorem fundamentalnych w XXI wieku zasad nowoczesnego działania sprawnej administracji publicznej poprzez: uproszczenie procesów działania mających na celu daleko idące usprawnienia dla obywateli, skupienie uwagi na najwyższych wartościach społecznych, tj. ochronie zdrowia, zapewnieniu pracy, ochronie środowiska itp.; elastyczne działanie mające na celu otoczenie opieką lub niesienie pomocy potrzebującym; przekazywanie części usług publicznych do realizacji przez organizacje pożytku publicznego skupione na działaniach społecznych na podstawie zasad ekonomii; współpracę z obywatelami mającą na celu wdrożenie innowacji zgłaszanych oddolnie. W haśle: Standardy etyczne w administracji publicznej Zagrożenia korupcyjne Etos pracowniczy urzędników Wzór urzędnika

Standardy i ich pomiar a jakość usług w służbie zdrowia S 28

Standardy stanowią podstawę zarządzania jakością – pozwalają ustalić wzór, którego należy się trzymać, realizując poszczególne funkcje czy procesy w organizacji, a następnie weryfikować, w jaki sposób rzeczywistość pokrywa się z owym wzorem lub też od niego odbiega. Czy podobne podejście może znaleźć zastosowanie w przypadku usług medycznych? Kwestia ta zostanie omówiona w tym artykule. W haśle: Identyfikacja ważnych kryteriów jakości w służbie zdrowia Jakość z punktu widzenia pacjentów Standardy w jakości usług zdrowotnych Monitorowanie poziomu jakości usług w służbie zdrowia Ocena standardów usług medycznych Poprawianie standardów, poprawianie jakości w służbie zdrowia

Zarządzanie

Zarządzanie strategiczne jednostkami przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowego Z 29

Przedsiębiorstwo pozbawione misji nie ma duszy. Może to jest przyczyną, dla której szefowie polskich firm właśnie misję uważają za ważny motywator podejmowanych działań. Przy czym nie rzadko mylą oni wizję z misją, wskazującą na kierunki i drogi spełnienia tych wizjonerskich aspiracji w świetle posiadanych zasobów i istotnych dla firmy norm i wartości. W jaki sposób sformułowana misja może stać się drogowskazem i ważnym motywatorem pracowników? W haśle: Realizowane procesy Outsourcing, kooperacja i alianse strategiczne Struktura organizacyjna Przełożenie strategii na działania Analiza TOWS/SWOT Weryfikacja strategii

Zarządzanie międzykulturowe w organizacji Z 28

Celem artykułu jest zaprezentowanie zarówno uwarunkowań kulturalnych zarządzania organizacją, miejsca oraz roli kultury w modelach zarządzania, jak i wpływu zróżnicowania kulturowego pracowników na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a także zadań menedżerów w zespołach zróżnicowanych kulturowo. Zwiększenie efektywności działania przedsiębiorstw w ujęciu międzynarodowym wiąże się ze skutecznym i wydajnym zarządzaniem międzykulturowym, redukującym konflikty i błędy wynikające z nieznajomości i niezrozumienia odmiennych regionów i kręgów kulturowych. Międzynarodowy menedżer kieruje organizacją na podstawie wiedzy dotyczącej zależności między zarządzaniem a kulturą, uwzględniając jednocześnie korzyści i problemy wynikające ze zróżnicowania kulturowego wewnątrz i na zewnątrz organizacji. W haśle: Kultura organizacji w zarządzaniu Zarządzanie monokulturowe a międzykulturowe w organizacji Menedżer w organizacji wielokulturowej

Reorganizacji przedsiębiorstwa nie należy zaczynać od IT R 06

Poprzez reorganizację przedsiębiorstwa rozumie się bardzo często poważne zmiany, jakie zostają wdrożone w firmie – niezbędne do poprawy jej efektywności, zmniejszenia kosztów, poprawy wyników oraz innych tego typu celów. We współczesnej gospodarce, narażonej wciąż na zataczający kręgi kryzys, reorganizacja może okazać się jedynym ratunkiem, dającym nadzieję firmie na przetrwanie, a może nawet wyjście wzmocnionym z trudności. Wiele przedsiębiorstw podejmując się reorganizacji, rozpoczyna od technologii, od wdrożenia narzędzi informatycznych, których zadaniem jest usprawnienie procesów biznesowych – i jest to cel słuszny. Czy jednak opieranie reorganizacji na wymaganiach technologicznych i dopasowywanie do nich celów oraz procesów biznesowych to właściwe podejście? W haśle: Reorganizacja w przedsiębiorstwie Czynniki kluczowe w prawidłowej reorganizacji przedsiębiorstwa Rola IT w reorganizacji przedsiębiorstwa Przyczyny niepowodzenia reorganizacji przedsiębiorstw

Rozwój

Planowanie własnej ścieżki rozwoju zawodowego P 70

Efektywność, sukces organizacji i każdego jej pracownika są uzależnione od tego, na ile pracownik będzie potrafił sprawnie zarządzać sobą. Śmiało możemy stwierdzić, że każdy z nas jest zdolny do jakiejś formy kierowania sobą. To my jesteśmy kreatorami naszych sukcesów, a nie ofiarami okoliczności. Przyczyną każdej zmiany w jakimkolwiek układzie naszego życia jest zawsze inicjatywa naszej osoby lub grupy osób będących uczestnikami bezpośrednimi lub pośrednimi tego układu. Zarządzanie sobą jest umiejętnością rozumienia własnych pragnień i interesów, ustalania celów osobistych i osiągania ich w ciągu całego życia w harmonii z innymi ludźmi. Dzięki samoświadomości, odkryciu własnych zasobów, określeniu poziomu kompetencji i systematyzacji wiedzy pracownik może wykorzystać swoje możliwości i zdolności w kierunku samorealizacji i realizacji zadań organizacyjnych. Umiejętne zarządzanie sobą daje możliwość optymalnej motywacji do działania, do realizacji celów własnych, wpisanych w cele organizacji. Jak zarządzać sobą, jak ważne jest rozumienie własnej roli organizacyjnej, własnych kompetencji, określenie siebie, własnej misji na tle organizacji dowiesz się, czytając ten artykuł. W haśle:ñ  Pracownik w organizacjiñ  Zarządzanie sobą w organizacjiñ  Planowanie własnej ścieżki rozwoju zawodowego

Nowe umiejętności skutecznego lidera w administracji samorządowej N 14

Na każdą podejmowaną decyzję wpływa w pewnym stopniu wyobrażenie przyszłości. Realizując wybór, staramy się wyobrazić skutki podjętych działań. Wyobrażamy siebie w określonej sytuacji zawodowej lub osobistej. Nie należy ignorować lub lekceważyć tej zależności, bowiem współcześni liderzy dostrzegają już, iż wyobraźnia, doświadczenie, wiedza i wizja przyszłego działania przynoszą lepszy efekt planowania niż tradycyjne metody. Ten sposób skłania liderów do poszukiwania nowych sposobów myślenia, gdzie będą za kilka lat. Eksperci wskazują, aby na możliwe warianty rozwoju skuteczni liderzy spojrzeli systemowo. Wskazują też, iż obraz przyszłości kreowany przez przywódcę otwartego na zmiany powinien mieć wymiar 5D. Pamiętać należy, iż posiadanie niektórych umiejętności personalnych pozwala na osiągnięcie przewagi nad innymi. Zarządzanie sprzecznościami, korzystanie z inspiracji, sterowanie emocjami i dostrojenie do innych – takich kompetencji nie nauczymy się podczas kształcenia tradycyjnego. W haśle: Lider w administracji publicznej jako strażnik i katalizator zmian Projektowanie przyszłych zdarzeń w administracji samorządowej Nowe umiejętności przywódcy w grach zespołowych Sztuka zarządzania na podstawie pasji i wiedzy lidera

Jakość

Mystery Shopping – badanie marketingowe jakości obsługi klienta M 12

Badanie i mierzenie jakości obsługi konsumenta jest nieodzownym elementem prowadzenia przedsiębiorstwa usługowego. Istotna jest przy tym znajomość bardzo wielu metod i badań marketingowych, która ułatwi ich dopasowanie do określonej firmy, jej potrzeb oraz oferowanych usług. Przedstawione w artykule narzędzie badawcze wykorzystywane w ocenie jakości świadczonych przez organizację usług jest popularne zarówno wśród amerykańskich, europejskich, jak i coraz częściej wśród polskich firm. Znajomość i stosowanie badania typu Tajemniczy Klient pozwala na zarządzanie satysfakcją i zadowoleniem klienta, kluczowych determinantów jego  przywiązania względem organizacji i oferowanych przez nią produktów.

Kompleksowe badanie jakości usług w oparciu o metody SERVQUAL oraz SERVPERF K 16

Artykuł ten poświęcony jest kompleksowemu mierzeniu jakości usług dzięki wykorzystaniu metod badawczych SERVQUAL oraz SERVPERF. Publikacja prezentuje model jakości usług będący podstawą omawianej problematyki, sposoby podnoszenia jakości usług przy zastosowaniu badań SERVQUAL oraz SERVPERF oraz przykłady ich użycia w określonych sektorach usług. Publikacja stanowi przewodnik ułatwiający zrozumienie i posługiwanie się narzędziami badawczymi stanowiącymi przedmiot rozważań. Omawiane metody pomiaru i oceny jakości usług cieszą się dużą popularnością wśród usługodawców, co jest związane z ich skutecznością kreowania wzorca usługi idealnej. Znaczącą rolę pełni również percepcja różnic zachodzących pomiędzy przedstawionymi przez autorkę metodami pomiaru jakości usług. W haśle: Oczekiwana i otrzymana jakość usług – model pięciu luk A.Parasuramana, V.A.Zeithaml i L.L.Berry’ego Pomiar i ocena jakości usług za pomocą badania SERVQUAL SERVPERF – alternatywne narzędzie badawcze wobec metody SERVQUAL

Jakość produktu ekologicznego J 03

Ten artykuł prezentuje problematykę związaną z zarządzaniem jakością produktu ekologicznego. Kluczowe zagadnienia podjęte przez autorkę dotyczą regulacji prawnych i terminologii odnoszących się do produktu ekologicznego, perspektyw rynku wyrobów ekologicznych oraz systemu wiążącego producentów wytwarzających żywność ekologiczną. Publikacja przeznaczona jest dla przedsiębiorstw zainteresowanych produkcją wyrobów ekologicznych oraz przywiązujących dużą wagę do rozwoju marki produktów promowanych jako ekologiczne. W haśle: Produkt ekologiczny w ujęciu prawnym Jakość w procesach wytwarzania produktu ekologicznego Rozwój rynku produktów ekologicznych Europejski system certyfikacji rolnictwa ekologicznego

ISO

System zarządzania środowiskiem według wymagań normy ISO 14001 S 29/01

Decyzja o przyjęciu normy ISO 14001 jako gwaranta działalności prośrodowiskowej z reguły powoduje w firmie wiele niepokoju. Połączenie wymagań prawnych, które i tak są obowiązkowe, z wymaganiami normy, jasne przydzielenie odpowiedzialności za wszystkie działania związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska może wyjść firmie tylko na zdrowie. Gwarantem sukcesu jest tu – jak zwykle – świadomy personel i profesjonalny, metodyczny plan działań, połączony z wiedzą na temat wymagań zarówno normy, jak i prawa. W tym artykule opiszemy wymagania normy ISO 14001 oraz zastanowimy się, jak wdrożyć ją lub zintegrować z działającym w naszej firmie systemem zarządzania jakością według normy ISO 9001. W haśle: Wymagania normy ISO 14001:2004 Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego Integracja z ISO 9001 Nowe wydanie normy ISO 14001 w tym roku

Firma

Zjawiska patologiczne w organizacji jednostki administracji publicznej przyczyną spadku jakości usług Z 31

Patologie będące nieprawidłowościami towarzyszą działalności człowieka od zawsze. Zachowanie ludzi w jednostkach administracji publicznej, ich działania, jako uczestników zespołów i innych zorganizowanych grup realizujących określone zadania, daje możliwość poznawczą szerokiego spektrum występowania zjawisk patologicznych. Źródłem patologii zachowań społecznych jest kultura organizacyjna, przez którą rozumiemy charakterystyczny dla organizacji system wartości i ich prezentacji. Patologia jest „chorobą” organizacji. Dysfunkcję tę należy traktować jako zjawisko wpływające w sposób negatywny na określony system współdziałania ludzi w zakładzie pracy. Nie pozwala ona na osiągnięcie realistycznych, wyznaczonych celów w zakładanym czasie i przy określonych zasobach, powodując znaczący spadek jakości produktów administracji publicznej, czyli szeroko rozumianych usług użyteczności publicznej. W tym haśle: Nieprawidłowości w organizacji jednostek administracji publicznej Zjawiska patologiczne Apokalipsa administracji publicznej Konflikt i jego rola w oddziaływaniu na jakość świadczonych usług

Obieg informacji nieustrukturyzowanej w przedsiębiorstwie O 12

W obecnych czasach obserwuje się zagubienie wielu pracowników w gąszczu wszelkiego rodzaju dokumentów i informacji oraz towarzyszących im rozwiązań informatycznych. Coraz wyraźniej odczuwane są potrzeby zidentyfikowania funkcjonalności i związane z nimi potrzeby informacyjne, które są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania firmy. Dotyczy to także tych, które nie są niezbędne, ale są ważne, gdyż zapewniają spełnienie takich, a nie innych potrzeb. W tym haśle: Dokumentacja papierowa w przedsiębiorstwie Zamiana dokumentu papierowego na elektroniczny Praca grupowa

Outsourcing wybranych funkcji przedsiębiorstwa do małej agencji reklamowej O 11

W marketingu i reklamie funkcjonuje podział strategii na dwie linie: ATL – prowadzoną w mediach tradycyjnych, skierowaną do odbiorcy masowego, i BTL – niestandardową, czasami wręcz nowatorską, obejmującą różnorodne nośniki, formy i środki przekazu, skierowaną do określonej grupy odbiorców lub do odbiorcy spersonalizowanego. Istnieją agencje, które specjalizują się wyłącznie w działalności ATL, i takie, które zajmują się głównie działalnością BTL. Wraz z rozwojem nowych mediów, a szczególnie Internetu i telefonii komórkowej, strategie te zaczynają się przenikać, a wprowadzone podziały tracą na znaczeniu. Nie wystarczy zatem, by reklama produktów przedsiębiorstwa była, bo w natłoku istniejących reklam przeciętny odbiorca rejestruje ich w pamięci najwyżej 5%. Aby przekaz był zapamiętany i skuteczny, musi się wyróżniać kreatywnością, treścią i dobrym wykorzystaniem środków. W haśle: Realizowane funkcje marketingowe Strategia BTL – konkurs na stronie internetowej Przetwarzanie danych w celu marketingowym Obowiązki użytkowników systemu informatycznego

wiper-pixel