Metody oceny technologii środowiskowych M 20

W ostatnich latach obserwuje się duży wzrost znaczenia technologii środowiskowych. Technologia środowiskowa to przykład strategii mającej na celu zmniejszenie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko naturalne, w tym przede wszystkim poprzez redukcję poziomu jego zanieczyszczenia. Wdrożenie technologii środowiskowych w przedsiębiorstwie przynosi zarówno korzyści środowiskowe, jak i profity wizerunkowe, zwiększające konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Celem artykułu jest z jednej strony przybliżenie i wyjaśnienie problematyki technologii środowiskowej, z drugiej zaś strony omówienie możliwości jej weryfikacji. Znajomość metod oceny ww. przykładu technologicznego pozwala firmom na sprawdzenie, wykazanie i udokumentowanie stosowania technik przyjaznych środowisku. Odpowiedzi, w jaki sposób można przeprowadzić ocenę technologii środowiskowej, dostarcza ten artykuł. W haśle: Istota technologii środowiskowej Ekologiczna ocena cyklu życia – life cycle assessment lca Europejska weryfikacja technologii środowiskowych – environmental technology verification etv

Metoda FMEA – analiza przyczyn i skutków możliwych błędów M 19

W tym artykule szczegółowo prezentujemy metodę FMEA − Failure Mode and Effects Analysis, jedną z najbardziej popularnych procedur systematycznego zapobiegania wadom produktów oraz usuwania ich potencjalnych następstw. Analiza dotycząca przyczyn, skutków i rodzajów błędów stanowi doskonałe narzędzie służące zarówno identyfikacji zależności przyczynowo-skutkowych występowania usterek wyrobu/procesu, jak i ograniczaniu potencjalnych niebezpieczeństw z nimi związanych. Artykuł ma na celu szczegółowe omówienie założeń metodyki FMEA, korzyści jej stosowania oraz zasad jej właściwego przeprowadzenia. Znajomość i wykorzystywanie prewencyjnej, jakościowej analizy niezawodności umożliwia obniżenie kosztów procesu produkcyjnego, pozwala ocenić ryzyko powstawania błędów na etapie projektowania i wytwarzania produktu oraz ułatwia jego ciągłe doskonalenie. W haśle: Główne założenia metody FMEA Rodzaje metody FMEA Przebieg analizy FMEA

Kwalifikacja nowego dostawcy K 34

Ciągle rosnące wymagania wobec dostawców podyktowane są dążeniem organizacji do zapewnienia rytmiki produkcji u siebie, niezakłóconej nietrafionymi (terminowo lub jakościowo) dostawami. Stąd też organizacje są żywo zainteresowane współpracą z dostawcami, którzy rozumieją ich podejście do jakości, pielęgnują te same wartości i dysponują kadrą, która potrafi rozmawiać tym samym, jakościowym językiem. W artykule: ·         SQA Supplier Quality Assurance ·         Audit wstępny dostawcy ·       Zagadnienia, które interesują auditorów

Kryteria WSK po wycofaniu normy PN-N 19001 K 22

W sierpniu 2014 roku norma PN-N 19001:2006 będąca dotychczas podstawą systemu WSK została wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastąpienia. Firmy, które z mocy ustawy muszą  utrzymywać WSK, stanęły przed problemem, gdzie znaleźć wytyczne tego systemu. Jak wygląda certyfikacja WSK po 1 sierpnia 2014? Jakie są wymagania WSK na dzień dzisiejszy? Ten artykuł odpowie na wszystkie powyższe pytania. W haśle: Wewnętrzny System Kontroli na przestrzeni lat Certyfikacja systemu WSK. Stan na kwiecień 2015 WSK w organizacji Wykaz obowiązujących norm i aktów prawnych w zakresie kontroli obrotu 

Kalkulacje cen usług w przedsiębiorstwie sektora msp K 24

W sytuacji równowagi rynkowej, gdzie poziom cen zostaje ukształtowany przez popyt i podaż, formuła kosztowa cen jest wykorzystywana w przedsiębiorstwie już nie tyle do ustalania ceny wyrobu/usługi, ale także, a może przede wszystkim, do zweryfikowania opłacalności produkcji/usługi przy cenie rynkowej i w konsekwencji sprzyja innowacjom oraz obniżaniu kosztów. Ostatecznie ustalają się wymierne relacje nakład – wynik, opisane w krótkookresowym rachunku kosztów i wyników – bieżącym instrumencie sterowania działalnością jednostki gospodarczej, spełniające dwie podstawowe zasady racjonalnego gospodarowania: koszty dopasowują się do planowanych celów, albo cele korygowane są do kosztów. O ile z kalkulacją kosztów bezpośrednich wytworzenia produktu/ usługi nie ma zbyt dużych problemów, to na pewno kwestią niebanalną jest uzasadnione i wiarygodne rozliczenie na produkt pośrednich kosztów z nim związanych. Tym bardziej że to właśnie poziom kosztów pośrednich może decydować o konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku, a jest kalkulowany i przedstawiany w stosowanych kalkulacjach cenowych najmniej wiarygodnie – jako procent od kosztu robocizny bezpośredniej, czy procent od kosztu materiałów bezpośrednich. W haśle: Kalkulacje cenowe Planowanie działalności Wskaźniki procentowe kosztów pośrednich

ISO DIS 9001:2015 – nowy projekt najpopularniejszej normy międzynarodowej I 13

Na jesień 2015 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) zapowiedziała opublikowanie nowego wydania normy ISO 9001 – najpopularniejszego na świecie standardu z zakresu systemów zarządzania, która to ma zastąpić obecną ISO 9001:2008. Zmiany opublikowane pod koniec roku 2014 w wersji DIS są fundamentalne, choć nie zaskakujące. Wydanie DIS (Draft International Standard) to przedostatni etap cyklu życia projektu normy międzynarodowej. Projekt z natury poddawany jest kolejnym etapom opiniowania i głosowania nad proponowanymi zmianami. Jak wygląda cykl życia normy od projektu poprzez jej wdrożenie aż do wycofania? Według jakich wytycznych opracowuje się normy międzynarodowe? Jakich zmian możemy się spodziewać w nowym wydaniu ISO 9001? Na te wszystkie pytania odpowiedź jest w tym artykule. W haśle: Unifikacja wielu standardów ISO 9001:2015. Gruntowne zmiany Od kiedy zmiany Co możemy zrobić już dzisiaj

System zarządzania środowiskiem według wymagań normy ISO 14001 S 29/01

Decyzja o przyjęciu normy ISO 14001 jako gwaranta działalności prośrodowiskowej z reguły powoduje w firmie wiele niepokoju. Połączenie wymagań prawnych, które i tak są obowiązkowe, z wymaganiami normy, jasne przydzielenie odpowiedzialności za wszystkie działania związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska może wyjść firmie tylko na zdrowie. Gwarantem sukcesu jest tu – jak zwykle – świadomy personel i profesjonalny, metodyczny plan działań, połączony z wiedzą na temat wymagań zarówno normy, jak i prawa. W tym artykule opiszemy wymagania normy ISO 14001 oraz zastanowimy się, jak wdrożyć ją lub zintegrować z działającym w naszej firmie systemem zarządzania jakością według normy ISO 9001. W haśle: Wymagania normy ISO 14001:2004 Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego Integracja z ISO 9001 Nowe wydanie normy ISO 14001 w tym roku

System zarządzania Early Product Management S 31

Przedmiotem niniejszego artykułu jest podejście Earl Product Management (EPM). Metodyka ta stanowi istotny element zintegrowanego programu usprawniającego struktury zarządzania operacyjnego - World Class Operations Management (WCOM). W publikacji tej położono nacisk na tematykę wdrażania nowych wyrobów oraz zarządzanie projektami wdrożeniowymi. Prezentowana problematyka jest istotna z kilku powodów. Po pierwsze, EPI sprawdza się przy projektowaniu i wdrażaniu innowacji produktowych. Po drugie, zaletą tego podejścia jest to, że poprawia wskaźniki operacyjne dotyczące projektów dzięki właściwemu zarządzaniu czasem i kosztami realizacji. Po trzecie,  system EPI ułatwia identyfikację błędów projektowych, m.in. w wyniku skutecznego sterowania przepływem zadań projektowych oraz odpowiedniego zarządzania obiegiem informacji pomiędzy zespołem projektowym a innymi osobami uczestniczącymi w tworzeniu i realizacji projektu. Z wyżej wymienionych względów znajomość zasad systemu zarządzania innowacjami produktowymi – EPI jest zasadne i pożyteczne dla funkcjonowania całej organizacji. W haśle: Wdrażanie i rozwój nowych produktów innowacyjnych Worlds Class Operations Management Early Product Management – zarządzanie projektem innowacyjnym

Bezpieczeństwo i jakość żywności w prawodawstwie Unii Europejskiej B 20

Celem tego artykułu jest omówienie europejskiego prawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności. Tematyka ta jest istotna zarówno dla producentów, jak i konsumentów wyrobów żywnościowych. Zamiarem autorki jest zaprezentowanie ram ustawodawczych Unii Europejskiej, których zasadniczym założeniem jest określenie odpowiedzialności na różnych etapach procesu wytwarzania i dystrybucji żywności. Ponadto w tekście zaprezentowane zostały normy nadzorujące higienę paszy i żywności oraz zdrowia zwierząt, jak również standardy kontrolne przeciwdziałające skażeniu środków spożywczych substancjami zewnętrznymi oraz normalizujące sposoby etykietowania wyrobów żywnościowych i paszowych. W artykule: Podstawowe założenia prawa żywnościowego unii europejskiej Pakiet rozporządzeń higienicznych Higiena środków spożywczych Higiena żywności pochodzenia zwierzęcego Organizacja urzędowych kontroli artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi Kontrole urzędowe zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami zdrowia i dobrostanu zwierząt

Zarządzanie wiedzą a doskonalenie procesów w przedsiębiorstwie Z 36

Zarządzanie wiedzą we współczesnym świecie stało się wymaganiem, bez którego przedsiębiorstwa nie mogą uzyskać wymaganej przez rynek konkurencyjności, nie mogą egzystować na dłuższą metę – między innymi ze względu na to, że ilość napływających z każdej strony danych stała się już w tej chwili niewyobrażalnie duża, a doświadczenie pokazuje, że będzie ciągle wzrastać. Z tego między innymi powodu dostawcy rozwiązań informatycznych stworzyli nowe pojęcie – oraz rozwiązanie wspierające ten obszar – Big Data, oznaczające ogromną ilość danych, z jakimi współcześnie muszą borykać się organizacje, próbując najpierw je zebrać, następnie przechowywać, zrozumieć i wykorzystać w celu doskonalenia biznesu. I właśnie z tego powodu zarządzanie wiedzą jest tak bliskie również pełnomocnikom do spraw jakości w przedsiębiorstwach, ponieważ gromadzone i odpowiednio wykorzystane dane (w tym celu właśnie tworzone i wdrażane są w przedsiębiorstwach systemy zarządzania wiedzą) stanowią dodatkowy, istotny element wspomagający doskonalenie procesów i jakości produktów przedsiębiorstwa. W haśle: Definicja zarządzania wiedzą Tworzenie efektywnego systemu zarządzania wiedzą Narzędzia i metody wspomagające systemy zarządzania wiedzą Korzyści wynikające z zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Bariery i trudności w tworzeniu systemu zarządzania wiedzą

wiper-pixel