Zarządzanie jakością w procesie budowlanym Z 38

Wymagania inwestorów planujących duże inwestycje budowlane już dawno przestały ograniczać się do wykonawców oferujących najniższą cenę. Na pierwszy plan oprócz spełnienia wymagań budowlanych wychodzi zapewnienie bezpieczeństwa pracy na budowie oraz planowane zarządzanie jakością w całym procesie tworzenia nowego obiektu od momentu przekazania dokumentacji projektowej do czasu zarchiwizowania dokumentacji powykonawczej, czyli długo po zakończeniu budowy. To dobry znak dla pełnomocników jakości pracujących w budownictwie. Dziedzina ta zaczyna przeżywać renesans przypominający ten trwający od kilku lat w motoryzacji. Zapotrzebowanie na fachową wiedzę w tej dziedzinie nieustannie rośnie, a co za tym idzie ceny usług stają się konkurencyjne.Jakiego zatem zarządzania jakością oczekują inwestorzy w procesie budowlanym? W tym artykule omówimy wszystkie aspekty, które powinny oferować firmy specjalizujące się w nadzorze inwestorskim, aby zadowolić swoich klientów. W haśle: Oczekiwania klientów dotyczące zarządzania jakością Zarys systemu zarządzania jakością na budowie

Zarządzanie działalnością operacyjną w przedsiębiorstwie  Z 40

Przedmiotem analizy zawartej w tym artykule jest zarządzanie operacyjne, stanowiące podstawę funkcjonowania każdej organizacji gospodarczej. Przeobrażanie nakładów w produkty i usługi, które stanowi działalność operacyjną, uznaje się za kluczowe uwarunkowanie wzrostu jakości i wydajności przedsiębiorstwa. Celem poniższego artykułu jest omówienie zakresu zarządzania operacyjnego i jego znaczenia dla skutecznego kierowania firmą, zadań i funkcji, jakie ma do spełnienia kierownik operacyjny, jak również przedstawienie znaczenia operacji dla konkurencyjności organizacji i zasad tworzenia właściwej strategii operacyjnej. Należyte zrozumienie oraz stosowanie reguł zarządzania operacyjnego jest istotne zarówno dla kadry zarządzającej i menedżera ds. operacyjnych, jak i całej załogi przedsiębiorstwa odpowiedzialnej za wdrażanie poszczególnych operacji. W haśle: Podstawy zarządzania operacjami w przedsiębiorstwie Wymagania i funkcje kierownika ds. operacyjnych Strategie operacyjne i reguły ich tworzenia

Współczesny wzór urzędnika drogowskazem do doskonalenia wizerunku administracji publicznej W 31

Urzędnik administracji publicznej we współczesnej gospodarce powinien kreować obsługę interesariuszy skierowaną na rezultaty, a nie procedury. Sposób realizacji zadań skierowanych na rezultaty powinien opierać się oczywiście na normach prawa. Współczesny urzędnik jest realizatorem fundamentalnych w XXI wieku zasad nowoczesnego działania sprawnej administracji publicznej poprzez: uproszczenie procesów działania mających na celu daleko idące usprawnienia dla obywateli, skupienie uwagi na najwyższych wartościach społecznych, tj. ochronie zdrowia, zapewnieniu pracy, ochronie środowiska itp.; elastyczne działanie mające na celu otoczenie opieką lub niesienie pomocy potrzebującym; przekazywanie części usług publicznych do realizacji przez organizacje pożytku publicznego skupione na działaniach społecznych na podstawie zasad ekonomii; współpracę z obywatelami mającą na celu wdrożenie innowacji zgłaszanych oddolnie. W haśle: Standardy etyczne w administracji publicznej Zagrożenia korupcyjne Etos pracowniczy urzędników Wzór urzędnika

Standardy i ich pomiar a jakość usług w służbie zdrowia S 28

Standardy stanowią podstawę zarządzania jakością – pozwalają ustalić wzór, którego należy się trzymać, realizując poszczególne funkcje czy procesy w organizacji, a następnie weryfikować, w jaki sposób rzeczywistość pokrywa się z owym wzorem lub też od niego odbiega. Czy podobne podejście może znaleźć zastosowanie w przypadku usług medycznych? Kwestia ta zostanie omówiona w tym artykule. W haśle: Identyfikacja ważnych kryteriów jakości w służbie zdrowia Jakość z punktu widzenia pacjentów Standardy w jakości usług zdrowotnych Monitorowanie poziomu jakości usług w służbie zdrowia Ocena standardów usług medycznych Poprawianie standardów, poprawianie jakości w służbie zdrowia

Public relations w administracji publicznej P 30

Badania opinii publicznej, dotyczące wizerunku organizacji, są jednym z najważniejszych narzędzi stosowanych w ocenie efektywności działań public relations. Administracja publiczna powinna dbać o dobrą reputację i skuteczną komunikację. Wynika to przede wszystkim z wagi misji, realizowanej przez urzędy, czyli wykonywania zadań przez urzędników dla wszystkich obywateli, a także z faktu, że urzędy są finansowane ze środków publicznych. Usprawnienie komunikacji w urzędach przynosi długofalowe korzyści, instytucje administracji publicznej działają bowiem w nieograniczonej perspektywie czasowej z uwagi na to, że są stałym narzędziem działania każdego państwa.  Prowadzenie badań opinii publicznej w zakresie wizerunku, jak i obsługi klienta, może być dla administracji sposobem na budowanie zrozumienia ze społeczeństwem.Ważnym elementem oddziaływania władz administracji publicznej jest marketing terytorialny. Jest celową i systematyczną działalnością administracji samorządowej zmierzającą poprzez procesy i oddziaływania do rozpoznania i zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej. Działania takie wobec określonej społeczności lokalnej mają na celu wpływanie na opinie, postawy i sposoby zachowania się tej społeczności. W haśle: Skuteczność działania urzędów i ich urzędników Kultura obsługi interesantów w administracji publicznej jako instrument kreowania wizerunku Znaczenie etyki w działaniu administracji Marketing w administracji publicznej Rola public relations w administracji

Koszty w kontroli zarządczej i budżetowaniu zadaniowym K 20

Dostarczanie dóbr i usług przez jednostki sektora publicznego nie jest regulowane rynkowym mechanizmem ustalania popytu, podaży i cen. A więc również do wzrostu efektywności i do wzrostu wydajności pracy w jednostkach sektora finansów publicznych nie prowadzi presja konkurencyjna. To uchwalona przez Sejm RP w 2009 roku ustawa o finansach publicznych kładzie akcenty na menedżerskie podejście do zarządzania sektorem publicznym znane pod nazwą „Nowe Zarządzanie Publiczne”, z ang. New Public Management – NPM. Zaproponowanymi instrumentami menedżerskimi dla jednostek sektora finansów publicznych są tam: planowanie w ujęciu zadaniowym, kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny. Rodzi się jednak wątpliwość, czy wprowadzenie przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi wystarczy samo do spowodowania takich zmian, by w sektorze finansów publicznych skończono z administrowaniem na rzecz zarządzania. Wydaje się, że nie. W haśle: Zasady budżetowania zadaniowego Implementacja budżetu zadaniowego Wprowadzenie kalkulacji opartej na rachunku kosztów działań

Kompetencje, predyspozycje i działania pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością K 21

Pełnomocnik ds. SZJ sprawuje nadzór nad Systemem Zarządzania Jakością w organizacji, odpowiada za realizację polityki jakości. Od niego zależy w dużej mierze przydatność wdrożonego systemu – jego skuteczność, efektywność oraz rozwój zapewniający ciągłe doskonalenie organizacji. Pełnomocnik ds. SZJ powinien być nie tylko przedstawicielem najwyższego kierownictwa znającym organizację oraz podstawowe wymagania ISO 9001. Jego kompetencje powinny mieć także charakter interdyscyplinarny, obejmujący zagadnienia związane z zarządzaniem procesami, zarządzaniem ludźmi, rozwiązywaniem problemów, komunikacją i współpracą z otoczeniem oraz analizą danych. W haśle: Powoływanie pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością Kompetencje, cechy i predyspozycje pełnomocnika ds. SZJ Wpływ kompetencji interpersonalnych na działania pełnomocnika w obszarze Systemu Zarządzania Jakością

Asertywność w organizacji A 11

Asertywność oznacza nabytą umiejętność wyrażania własnego zdania, poglądów oraz emocji bez  odczuwania wewnętrznego dyskomfortu, jednocześnie zarówno nie lekceważąc, jak i nie naruszając swobody psychicznej i fizycznej innych osób. Asertywność może być postrzegana jako narzędzie skutecznej komunikacji z otoczeniem, widziana jest także jako kluczowa kompetencja organizacyjna. Asertywność w zarządzaniu traktowana jest jako sposób minimalizowania czy rozwiązywania konfliktów, daje się też wykorzystać w różnych obszarach kontaktów biznesowych, często handlowych. Umiejętność zachowań asertywnych przekłada się na powodzenie w interesach, dobre relacje z otoczeniem i klientami, trwałość relacji i perspektywy efektywnej współpracy oraz na pieniądze. Technika tzw. otwartej dłoni okazuje się w biznesie bardziej efektywna i skuteczna niż technika tzw. zaciśniętej pięści. Z artykułu dowiesz się: Pojęcie asertywności Bariery w podejmowaniu zachowań asertywnych Rola w zarządzaniu postawy asertywnej jako kluczowej kompetencji organizacyjnej

Zjawiska patologiczne w organizacji jednostki administracji publicznej przyczyną spadku jakości usług Z 31

Patologie będące nieprawidłowościami towarzyszą działalności człowieka od zawsze. Zachowanie ludzi w jednostkach administracji publicznej, ich działania, jako uczestników zespołów i innych zorganizowanych grup realizujących określone zadania, daje możliwość poznawczą szerokiego spektrum występowania zjawisk patologicznych. Źródłem patologii zachowań społecznych jest kultura organizacyjna, przez którą rozumiemy charakterystyczny dla organizacji system wartości i ich prezentacji. Patologia jest „chorobą” organizacji. Dysfunkcję tę należy traktować jako zjawisko wpływające w sposób negatywny na określony system współdziałania ludzi w zakładzie pracy. Nie pozwala ona na osiągnięcie realistycznych, wyznaczonych celów w zakładanym czasie i przy określonych zasobach, powodując znaczący spadek jakości produktów administracji publicznej, czyli szeroko rozumianych usług użyteczności publicznej. W tym haśle: Nieprawidłowości w organizacji jednostek administracji publicznej Zjawiska patologiczne Apokalipsa administracji publicznej Konflikt i jego rola w oddziaływaniu na jakość świadczonych usług

Prawidłowe przeprowadzanie przeglądu Systemu Zarządzania Jakością P 26

Kluczowe znaczenie w Systemie Zarządzania Jakością ma prawidłowo przeprowadzony przegląd zarządzania. Jak się do niego przygotować, aby nie stanowił przykrego obowiązku, a był doskonałym narzędziem doskonalenia systemu, zapewniając jego kompleksową ocenę? Cykliczne przeglądy zarządzania są jednym z wymagań Normy ISO 9001, która wyraźnie zobowiązuje do tego najwyższe kierownictwo. Ze względu na to często pomocne okazuje się opracowanie procedury przeglądu. Procedura pozwoli ustalić postępowanie dotyczące planowania, przygotowania oraz przebiegu i realizacji ustaleń z przeglądów. W haśle: Wymagania ISO 9001 związane z przeglądem zarządzania – powiązanie z ISO 22000 W jakim celu przeprowadza się przeglądy zarządzania Kto powinien uczestniczyć w przeglądzie zarządzania Przegląd zarządzania w praktyce – krok po kroku Korzyści wynikające z przeprowadzania przeglądu

wiper-pixel