Wymagania z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie produkcyjnym W 35

Gąszcz przepisów prawnych obowiązujących przedsiębiorstwo może przyprawić o zawrót głowy niejednego menedżera. Ich pełna implementacja w firmie pochłania często cały etat, a i tak nigdy nie mamy pewności, że jesteśmy w pełni na na bieżąco. Uświadamia nam to najczęściej dopiero kontrola i nałożone w związku z nią kary. W tym artykule spróbujemy zebrać obowiązujące wymagania prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej nie w postaci suchych spisów aktów prawnych, lecz jako tabele wymagań, do których przestrzegania przedsiębiorca jest zobowiązany, prowadząc działalność gospodarczą. Określenie ich adekwatności do prowadzonej działalności leży po stronie Czytelnika. W haśle: Decyzje środowiskowe i pozwolenia Emisje gazów do atmosfery i hałas Odpady Opakowania Substancje niebezpieczne

Społeczne i ekonomiczne koszty zachowań korupcyjnych w administracji S 30

Korupcja stała się we współczesnym świecie ważnym tematem w życiu publicznym. Sporo uwagi poświęca się jej w środkach masowego przekazu, a jako zjawisko społeczne i ekonomiczne stanowi poważne zagrożenie dla rozwoju gospodarczego każdego kraju, podważa bowiem takie wartości, jak zaufanie i tolerancja. Narusza również w państwie demokratycznym procesy formalne sprawowania władzy ustawodawczej i wykonawczej. Powoduje w aspekcie ekonomicznym niewłaściwy podział dóbr i usług oraz hamuje sprawność działania administracji urzędniczej. Dla przedsiębiorców korupcja jest generatorem kosztów działalności gospodarczej, chociaż niektórzy szukają pozytywnych aspektów jej funkcjonowania chociażby w redukcji biurokracji. Działania korupcyjne powodują stosowanie nierównych zasad, chroniąc przed konkurencją firmy mające powiązania i pośrednio promując firmy mało efektywne. Korupcja w administracji zniekształca przede wszystkim sektor publiczny, przez przeniesienie inwestycji samorządowych lub rządowych do projektów oferujących więcej korzyści majątkowych. W haśle: Korupcja jako zjawisko i forma oszustwa Przyczyny zjawisk korupcyjnych w administracji publicznej Konsekwencje społeczne i ekonomiczne nadużyć władzy publicznej Sposoby zapobiegania korupcji

Modele stymulowania rozwoju regionalnego oparte na czynnikach projakościowych M 16

Rozwój jest wynikiem pozytywnych zmian wzrostu ilościowego i postępu jakościowego w danej dziedzinie życia. Jest on dla danego regionu procesem o charakterze ekonomicznym polegającym na przeobrażeniu zasobów i czynników występujących na danym terenie w dobra i usługi. Ilościowym zmianom występującym w procesie rozwoju danego regionu towarzyszą zmiany jakościowe i strukturalne. Zwiększenie ilości dóbr i poprawa ich jakości w obszarze społecznym jest podstawą zmian sposobu, poziomu i jakości życia mieszkańców danego regionu. Wzrost gospodarczy wpływa więc bezpośrednio na rozwój społeczny, a ten z kolei w sposób pośredni powoduje zmiany w poziomie i strukturze konsumpcji oraz rzutuje na dostępność do usług na rzecz zaspokojenia potrzeb społecznych i rozwoju osobowościowego danego człowieka. Istotnym czynnikiem dla rozwoju danego regionu jest postęp techniczny i technologiczny sprowadzający się do produkcji dóbr nowoczesnych o wysokiej jakości oraz nieustannym rozszerzaniu asortymentu. Rozwój regionalny należy rozpatrywać w płaszczyźnie społecznej, politycznej, gospodarczej i kulturalnej. Konkurencyjność danego regionu to umiejętność stosowania takich narzędzi, które dają przewagę i wpływają na jego rozwój. W haśle: Instrumenty polityki regionalnej oraz czynniki i bariery rozwoju regionalnego Czynniki  kształtujące wzrost konkurencyjności regionów Modele krajowej polityki regionalnej oraz zasady polityki regionów w modelu europejskim Marketing terytorialny Procedura tworzenia i wdrażania strategii rozwoju regionalnego w oparciu o czynniki projakościowe

Kwalifikacja nowego dostawcy K 34

Ciągle rosnące wymagania wobec dostawców podyktowane są dążeniem organizacji do zapewnienia rytmiki produkcji u siebie, niezakłóconej nietrafionymi (terminowo lub jakościowo) dostawami. Stąd też organizacje są żywo zainteresowane współpracą z dostawcami, którzy rozumieją ich podejście do jakości, pielęgnują te same wartości i dysponują kadrą, która potrafi rozmawiać tym samym, jakościowym językiem. W artykule: ·         SQA Supplier Quality Assurance ·         Audit wstępny dostawcy ·       Zagadnienia, które interesują auditorów

Kalkulacje cen usług w przedsiębiorstwie sektora msp K 24

W sytuacji równowagi rynkowej, gdzie poziom cen zostaje ukształtowany przez popyt i podaż, formuła kosztowa cen jest wykorzystywana w przedsiębiorstwie już nie tyle do ustalania ceny wyrobu/usługi, ale także, a może przede wszystkim, do zweryfikowania opłacalności produkcji/usługi przy cenie rynkowej i w konsekwencji sprzyja innowacjom oraz obniżaniu kosztów. Ostatecznie ustalają się wymierne relacje nakład – wynik, opisane w krótkookresowym rachunku kosztów i wyników – bieżącym instrumencie sterowania działalnością jednostki gospodarczej, spełniające dwie podstawowe zasady racjonalnego gospodarowania: koszty dopasowują się do planowanych celów, albo cele korygowane są do kosztów. O ile z kalkulacją kosztów bezpośrednich wytworzenia produktu/ usługi nie ma zbyt dużych problemów, to na pewno kwestią niebanalną jest uzasadnione i wiarygodne rozliczenie na produkt pośrednich kosztów z nim związanych. Tym bardziej że to właśnie poziom kosztów pośrednich może decydować o konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku, a jest kalkulowany i przedstawiany w stosowanych kalkulacjach cenowych najmniej wiarygodnie – jako procent od kosztu robocizny bezpośredniej, czy procent od kosztu materiałów bezpośrednich. W haśle: Kalkulacje cenowe Planowanie działalności Wskaźniki procentowe kosztów pośrednich

Koszty w kontroli zarządczej i budżetowaniu zadaniowym K 20

Dostarczanie dóbr i usług przez jednostki sektora publicznego nie jest regulowane rynkowym mechanizmem ustalania popytu, podaży i cen. A więc również do wzrostu efektywności i do wzrostu wydajności pracy w jednostkach sektora finansów publicznych nie prowadzi presja konkurencyjna. To uchwalona przez Sejm RP w 2009 roku ustawa o finansach publicznych kładzie akcenty na menedżerskie podejście do zarządzania sektorem publicznym znane pod nazwą „Nowe Zarządzanie Publiczne”, z ang. New Public Management – NPM. Zaproponowanymi instrumentami menedżerskimi dla jednostek sektora finansów publicznych są tam: planowanie w ujęciu zadaniowym, kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny. Rodzi się jednak wątpliwość, czy wprowadzenie przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi wystarczy samo do spowodowania takich zmian, by w sektorze finansów publicznych skończono z administrowaniem na rzecz zarządzania. Wydaje się, że nie. W haśle: Zasady budżetowania zadaniowego Implementacja budżetu zadaniowego Wprowadzenie kalkulacji opartej na rachunku kosztów działań

Zjawiska patologiczne w organizacji jednostki administracji publicznej przyczyną spadku jakości usług Z 31

Patologie będące nieprawidłowościami towarzyszą działalności człowieka od zawsze. Zachowanie ludzi w jednostkach administracji publicznej, ich działania, jako uczestników zespołów i innych zorganizowanych grup realizujących określone zadania, daje możliwość poznawczą szerokiego spektrum występowania zjawisk patologicznych. Źródłem patologii zachowań społecznych jest kultura organizacyjna, przez którą rozumiemy charakterystyczny dla organizacji system wartości i ich prezentacji. Patologia jest „chorobą” organizacji. Dysfunkcję tę należy traktować jako zjawisko wpływające w sposób negatywny na określony system współdziałania ludzi w zakładzie pracy. Nie pozwala ona na osiągnięcie realistycznych, wyznaczonych celów w zakładanym czasie i przy określonych zasobach, powodując znaczący spadek jakości produktów administracji publicznej, czyli szeroko rozumianych usług użyteczności publicznej. W tym haśle: Nieprawidłowości w organizacji jednostek administracji publicznej Zjawiska patologiczne Apokalipsa administracji publicznej Konflikt i jego rola w oddziaływaniu na jakość świadczonych usług

Obieg informacji nieustrukturyzowanej w przedsiębiorstwie O 12

W obecnych czasach obserwuje się zagubienie wielu pracowników w gąszczu wszelkiego rodzaju dokumentów i informacji oraz towarzyszących im rozwiązań informatycznych. Coraz wyraźniej odczuwane są potrzeby zidentyfikowania funkcjonalności i związane z nimi potrzeby informacyjne, które są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania firmy. Dotyczy to także tych, które nie są niezbędne, ale są ważne, gdyż zapewniają spełnienie takich, a nie innych potrzeb. W tym haśle: Dokumentacja papierowa w przedsiębiorstwie Zamiana dokumentu papierowego na elektroniczny Praca grupowa

Outsourcing wybranych funkcji przedsiębiorstwa do małej agencji reklamowej O 11

W marketingu i reklamie funkcjonuje podział strategii na dwie linie: ATL – prowadzoną w mediach tradycyjnych, skierowaną do odbiorcy masowego, i BTL – niestandardową, czasami wręcz nowatorską, obejmującą różnorodne nośniki, formy i środki przekazu, skierowaną do określonej grupy odbiorców lub do odbiorcy spersonalizowanego. Istnieją agencje, które specjalizują się wyłącznie w działalności ATL, i takie, które zajmują się głównie działalnością BTL. Wraz z rozwojem nowych mediów, a szczególnie Internetu i telefonii komórkowej, strategie te zaczynają się przenikać, a wprowadzone podziały tracą na znaczeniu. Nie wystarczy zatem, by reklama produktów przedsiębiorstwa była, bo w natłoku istniejących reklam przeciętny odbiorca rejestruje ich w pamięci najwyżej 5%. Aby przekaz był zapamiętany i skuteczny, musi się wyróżniać kreatywnością, treścią i dobrym wykorzystaniem środków. W haśle: Realizowane funkcje marketingowe Strategia BTL – konkurs na stronie internetowej Przetwarzanie danych w celu marketingowym Obowiązki użytkowników systemu informatycznego

wiper-pixel