Standardy jakości w sektorze motoryzacyjnym S 37

Celem artykułu jest zaprezentowanie najważniejszych standardów jakościowych, stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym. Wdrażanie standardów jakości w ww. branży pozwala na systematyczne doskonalenie zarówno procesu wytwarzania, jak i wszystkich pozostałych procesów zachodzących w firmie. Analizie poddane zostaną kluczowe systemy, do których zaliczyć można normy krajowe wykorzystywane w USA, Niemczech, we Francji i we Włoszech, tj. QS-9000, VDA 6.1, EAQF, AVSQ, jak również specyfikację techniczną Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej – ISO/TS 16949. Znajomość standardów jakości związanych z projektowaniem i produkcją wyrobów motoryzacyjnych ułatwia realizację oczekiwań klientów oraz zapewnia bezpieczeństwo i konkurencyjność oferowanych produktów. W haśle: Podstawowe informacje dotyczące zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej. System indywidualnych wymagań klientów dotyczących dostawców branży motoryzacyjnej. Narodowe standardy jakości w przemyśle motoryzacyjnym. Międzynarodowy standard motoryzacyjny ISO/TS 16949.

Standardy jakości w branży edukacyjno-szkoleniowej S 38

Od wielu lat obserwuje się dynamiczny rozwój rynku usług edukacyjno-szkoleniowych. Usługi te pełnią istotną rolę w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy, systemie uczenia się przez całe życie oraz podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych kapitału ludzkiego. Sprostanie tym wyzwaniom wymaga systematycznej dbałości o poziom jakości działalności edukacyjnej i szkoleniowej. Służyć temu mają m.in. regionalne systemy zapewniania jakości dla ww. branży, do których należą z powodzeniem opracowane i wdrażane Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych – MSUES. Istnieje szereg korzyści związanych z posiadaniem nowatorskiego w skali kraju znaku jakości MSUES, przyznawanego na okres 3 lat przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, do których należą: zapewnienie wiarygodności i kompetencji instytucji szkoleniowej, pozytywna weryfikacja jakości oferowanych kursów edukacyjnych oraz umocnienie konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstw szkoleniowych. Standardy stanowią również wsparcie dla osób uczących się, pomagają im bowiem przy wyborze właściwej oferty edukacyjnej, oferty o wysokim poziomie jakości dostarczanej usługi. Należy również dodać, że przy obecnej bardzo wysokiej podaży szkoleń znak jakości może stać się skutecznym regulatorem rynku, eliminującym z niego firmy konkurujące jedynie cenowo, a nie jakościowo. W haśle: Standardy edukacyjne – zarys problematyki MSUES – małopolskie standardy usług edukacyjno-szkoleniowych

Rozwiązywanie problemów jakościowych w firmie R 10

W swojej karierze menedżer jakości ma do rozwiązania problemy o przeróżnej tematyce. Jakość to w jakimś sensie ich wspólny mianownik. Nie można wymagać od menedżera jakości specjalistycznej wiedzy z zakresu technologii, konstrukcji, logistyki czy finansów, choć ogólna wiedza i doświadczenie w każdym z tych zakresów są pomocne. Skuteczność działań w takich przypadkach mierzona jest wynikami utworzonego zespołu fachowców. W zespole rodzą się nowe pomysły i rozwiązywane są zaistniałe problemy. Sprawny menedżer jakości potrafi pokierować takim zespołem i wyciągnąć z ludzi to, co najcenniejsze. Wsparciem w prowadzeniu prac zespołu rozwiązującego problemy jakościowe jest kilka narzędzi, które zostaną tutaj omówione. Będą to: Analiza 8D Diagram Ishikawy 5 Why Myślenie zespołowe

Nadzór zamawiającego w kontraktach z wymaganiami AQAP N 12

Realizacja kontraktu objętego procesem Rządowego Zapewnienia Jakości (Government Quality Assurance – GQA) niesie ze sobą wiele obwarowań dotyczących przejrzystości działań. Zamawiający już na etapie umowy zawiera informacje, że życzy sobie, aby zamówienie było nadzorowane przez jego przedstawiciela. Generalnie nadzór nad kontraktem dotyczy organizacji będącej dostawcą – to ona odpowiada za jego zrealizowanie. Organizacja bierze także odpowiedzialność za dostawców i podwykonawców. Jako strona kontraktu organizacja musi zapewnić przedstawicielowi zamawiającego dostęp do procesów i miejsc, w których realizowana jest umowa zarówno na miejscu, jak i u podwykonawców realizujących ważne elementy. Na co musimy być przygotowani, przyjmując kontrakt objęty GQA? Jakie nakłady musimy przewidzieć w związku z obecnością GQAR u nas i u dostawców/podwykonawców? W haśle: Skąd biorą się rządowi przedstawiciele zapewnienia jakości Przed rozpoczęciem realizacji. Ocena systemu zarządzania jakością Obowiązki GQAR w trakcie trwania umowy Dostęp do informacji na temat kontraktu Plan jakości i plan zarządzania ryzykiem Odbiory wyrobów Po zakończeniu umowy

Zarządzanie jakością w procesie budowlanym Z 38

Wymagania inwestorów planujących duże inwestycje budowlane już dawno przestały ograniczać się do wykonawców oferujących najniższą cenę. Na pierwszy plan oprócz spełnienia wymagań budowlanych wychodzi zapewnienie bezpieczeństwa pracy na budowie oraz planowane zarządzanie jakością w całym procesie tworzenia nowego obiektu od momentu przekazania dokumentacji projektowej do czasu zarchiwizowania dokumentacji powykonawczej, czyli długo po zakończeniu budowy. To dobry znak dla pełnomocników jakości pracujących w budownictwie. Dziedzina ta zaczyna przeżywać renesans przypominający ten trwający od kilku lat w motoryzacji. Zapotrzebowanie na fachową wiedzę w tej dziedzinie nieustannie rośnie, a co za tym idzie ceny usług stają się konkurencyjne.Jakiego zatem zarządzania jakością oczekują inwestorzy w procesie budowlanym? W tym artykule omówimy wszystkie aspekty, które powinny oferować firmy specjalizujące się w nadzorze inwestorskim, aby zadowolić swoich klientów. W haśle: Oczekiwania klientów dotyczące zarządzania jakością Zarys systemu zarządzania jakością na budowie

Prawidłowe przeprowadzanie przeglądu Systemu Zarządzania Jakością P 26

Kluczowe znaczenie w Systemie Zarządzania Jakością ma prawidłowo przeprowadzony przegląd zarządzania. Jak się do niego przygotować, aby nie stanowił przykrego obowiązku, a był doskonałym narzędziem doskonalenia systemu, zapewniając jego kompleksową ocenę? Cykliczne przeglądy zarządzania są jednym z wymagań Normy ISO 9001, która wyraźnie zobowiązuje do tego najwyższe kierownictwo. Ze względu na to często pomocne okazuje się opracowanie procedury przeglądu. Procedura pozwoli ustalić postępowanie dotyczące planowania, przygotowania oraz przebiegu i realizacji ustaleń z przeglądów. W haśle: Wymagania ISO 9001 związane z przeglądem zarządzania – powiązanie z ISO 22000 W jakim celu przeprowadza się przeglądy zarządzania Kto powinien uczestniczyć w przeglądzie zarządzania Przegląd zarządzania w praktyce – krok po kroku Korzyści wynikające z przeprowadzania przeglądu

Mystery Shopping – badanie marketingowe jakości obsługi klienta M 12

Badanie i mierzenie jakości obsługi konsumenta jest nieodzownym elementem prowadzenia przedsiębiorstwa usługowego. Istotna jest przy tym znajomość bardzo wielu metod i badań marketingowych, która ułatwi ich dopasowanie do określonej firmy, jej potrzeb oraz oferowanych usług. Przedstawione w artykule narzędzie badawcze wykorzystywane w ocenie jakości świadczonych przez organizację usług jest popularne zarówno wśród amerykańskich, europejskich, jak i coraz częściej wśród polskich firm. Znajomość i stosowanie badania typu Tajemniczy Klient pozwala na zarządzanie satysfakcją i zadowoleniem klienta, kluczowych determinantów jego  przywiązania względem organizacji i oferowanych przez nią produktów.

Kompleksowe badanie jakości usług w oparciu o metody SERVQUAL oraz SERVPERF K 16

Artykuł ten poświęcony jest kompleksowemu mierzeniu jakości usług dzięki wykorzystaniu metod badawczych SERVQUAL oraz SERVPERF. Publikacja prezentuje model jakości usług będący podstawą omawianej problematyki, sposoby podnoszenia jakości usług przy zastosowaniu badań SERVQUAL oraz SERVPERF oraz przykłady ich użycia w określonych sektorach usług. Publikacja stanowi przewodnik ułatwiający zrozumienie i posługiwanie się narzędziami badawczymi stanowiącymi przedmiot rozważań. Omawiane metody pomiaru i oceny jakości usług cieszą się dużą popularnością wśród usługodawców, co jest związane z ich skutecznością kreowania wzorca usługi idealnej. Znaczącą rolę pełni również percepcja różnic zachodzących pomiędzy przedstawionymi przez autorkę metodami pomiaru jakości usług. W haśle: Oczekiwana i otrzymana jakość usług – model pięciu luk A.Parasuramana, V.A.Zeithaml i L.L.Berry’ego Pomiar i ocena jakości usług za pomocą badania SERVQUAL SERVPERF – alternatywne narzędzie badawcze wobec metody SERVQUAL

Jakość produktu ekologicznego J 03

Ten artykuł prezentuje problematykę związaną z zarządzaniem jakością produktu ekologicznego. Kluczowe zagadnienia podjęte przez autorkę dotyczą regulacji prawnych i terminologii odnoszących się do produktu ekologicznego, perspektyw rynku wyrobów ekologicznych oraz systemu wiążącego producentów wytwarzających żywność ekologiczną. Publikacja przeznaczona jest dla przedsiębiorstw zainteresowanych produkcją wyrobów ekologicznych oraz przywiązujących dużą wagę do rozwoju marki produktów promowanych jako ekologiczne. W haśle: Produkt ekologiczny w ujęciu prawnym Jakość w procesach wytwarzania produktu ekologicznego Rozwój rynku produktów ekologicznych Europejski system certyfikacji rolnictwa ekologicznego

wiper-pixel