Kompetencje auditorów wewnętrznych

Waga audytu wewnętrznego w systemie zarządzania jakością jest nie do przecenienia doceniają zarówno pełnomocnik z dużej kilkuset osobowej organizacji jak i z małej firmy mającej tylko kilka działów zarówno małe jak i w wielkiej firmie i inne będą cele prowadzenie audytów, jednak że stopień ich osiągnięcia w głównej mierze zależy od osób, które prowadzą audyty, ich przygotowania konsekwencji w działaniu i umiejętności rozwiązywania konfliktów. Jak zatem dobierać audytorów i ocenia i kwalifikacji i wyniki? Sprawdź i zastosuj w swojej firmie W jaki sposób dobierać auditorów? Jaki jest system szkolenia? Przykładowe szkolenia auditorów wewnętrznych.

Jakie zagadnienia audytujemy?

Historia audytu wewnętrznego sięga czasów starożytnych. Już wtedy Egipcjanie,  Grecy  i  Rzymianie  prowadzili  czynności  związane  ze  sprawdzeniem poprawności  zapisów  księgowych  oraz  oceną zdarzeń odzwierciedlanych  w  rachunkowości, co w efekcie miało przyczynić się do poprawy i wzmocnienia kontroli zarządzających daną jednostką.Jak z tego wynika, ówczesny audyt niewiele różnił się od założeń dzisiejszego audytu wewnętrznego. Obecnie audyt wewnętrzny jest postrzegany jako niezbędny element oceny ryzyka zarządzania  przedsiębiorstwem.  Potrzeba  audytu  wewnętrznego  została  zauważona najwcześniej w Stanach Zjednoczonych, gdzie największe korporacje o wysokim poziomie złożoności struktur szybko wprowadziły jego ideę.

Motywacja

Chcesz efektywnie i skutecznie motywować swój zespół? Jesteś niezadowolny, widząc, że Twoje wysiłki w procesie motywacji pracowników nie przynoszą oczekiwanych rezultatów? Jesteś zmęczony ciągłym motywowaniem, chciałbyś wreszcie, aby Twój zespół osiągnął oczekiwany przez Ciebie stan automotywacji. Czytając to hasło, dowiesz się, czym tak naprawdę jest proces motywacji. Po jego przeczytaniu być może zmienisz stereotypy dotyczące motywowania i Twój zespół będzie osiągał wspólnie wytyczone cele. Przeczytasz: Czym jest motywacja? Jak wykorzystać w procesie motywacji koncepcje Maslowa, McClellanda i Fredericka Herzberga w procesie motywacji? Jak możemy wzmocnić pozytywne zachowania?

Zarządzanie firmą w warunkach stresu

Wszechobecna presja czasu, nastawienie na realizację coraz bardziej skomplikowanych i nowych zadań, a także problemy decyzyjne w niepewnych warunkach osiągnięcia sukcesu, brak poczucia bezpieczeństwa stałości zatrudnienia, nastawienie na rywalizację oraz zysk czy zbyt niskie zarobki w stosunku do włożonego wysiłku, oto niektóre z licznych bodźców powodujących zwiększenie stresu wśród kadry zarządzającej, jak i szeregowych pracowników.

Szansa drzemie w zmianie - zarządzanie zasobami ludzkimi w procesie przekształceń

Jak mawiał Peter Drucker – guru zarządzania: „Jedyną stałą rzeczą w organizacji jest zmiana”. Wiele placówek medycznych czekają przekształcenia. Na co powinno się zwrócić uwagę w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi? Wiele placówek czekają przekształcenia oraz inne zmiany organizacyjne. Proces przeprowadzenia organizacji przez zmiany to ogromne wyzwanie nie tylko dla osób zarządzających placówką. Wiele problemów, stresu i konfliktów z pracownikami wynika z niedostatecznego uwzględnienia znaczenia tzw. czynnika ludzkiego, czyli emocji, obaw, potrzeb i nastawienia pracowników.

Skuteczne zarządzanie produktem w przedsiębiorstwie

W artykule zostaną omówione metody marketingowe stosowane przy badaniach produktowych. Skuteczne zarządzanie produktem wymaga zdobywania rzetelnych informacji dotyczących produktów nowych oraz znajdujących się w obrocie. Prezentowane przez autorkę badania marketingowe umożliwiają zarówno ograniczanie podejmowania błędnych decyzji marketingowych, identyfikację właściwości produktów oferowanych przez firmę i jej otoczenie konkurencyjne, jak i rozpoznanie oczekiwań klientów względem cech, jakości, marki bądź samego opakowania produktu. Artykuł stanowi prezentację znaczenia i użyteczności badań marketingowych produktów powszechnie stosowanych przez przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne.

Siedem praktyk dla liderów, które pomagają tworzyć w organizacji kulturę prowadząca do poprawy bezpieczeństwa

Przykład zawsze idzie z góry. To liderzy oraz osoby na stanowiskach kierowniczych, poprzez konkretne komunikaty i działania są odpowiedzialni za tworzenie kultury w organizacji, która ma bezpośredni wpływ na efektywność w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa i jakości. To oni również mogą podjąć dialog wewnątrz organizacji, aby stworzyć odpowiedni wzorzec standardów postępowania pracowników, najbardziej optymalny pod kątem poprawy bezpieczeństwa i jakości.

Opakowanie jako przedmiot niezgodnego z prawem naśladownictwa produktów

Artykuł 13 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (w dalszej części artykułu nazywanej „u.z.n.k.”), stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. W kontekście powyższego, interesującym wydaje się problem, czy szczególna więź jaka łączy produkt z jego opakowaniem, powoduje, że ochrona przed nielegalnym naśladownictwem rozciąga się także na jego zewnętrzną powłokę? A także czy niezgodne z prawem naśladownictwo samego opakowania produktu, bez kopiowania faktycznego wyrobu, może zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji? 

Koronawirus – wyzwanie dla służb bhp w zakładach pracy

Zwiększająca się liczba przypadków zachorowań na koronawirusa na świecie i coraz większa liczba ofiar to zagrożenie dla zdrowia publicznego na wszystkich kontynentach i w większości krajów, w tym Polski. Ale także – wyzwanie dla służb bhp, które powinny podjąć jak najszybciej konkretne działania, związane z edukacją, ale także – przeciwdziałaniem wybuchowi paniki wśród pracowników.

2020

Jak skutecznie szkolić pracowników z RODO

Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych budzą zainteresowanie, gdyż pozyskana wiedza może dotyczyć nie tylko organizacji, ale także pracowników, których dotyczą przepisy RODO. Problem pojawia się, gdy kiedy szkolenia prowadzą osoby, które nie dysponują rzetelną wiedzą lub gdy ich forma nie jest nieadekwatna do grupy docelowej. Jak tego uniknąć?

wiper-pixel