WYDANIE ONLINE

Filozofia doskonalenia 5S polega na dążeniu do zorganizowanego i uporządkowanego stanowiska pracy, co według jej twórców niesie za sobą wymierne korzyści wydajności czy satysfakcji pracownika, zmniejszenia ilości braków, a więc jednoczesne zwiększenia stabilności procesów produkcyjnych. Metoda, której założenia powstały w Japonii w latach 80. XX wieku, szybko upowszechniła się w firmach realizujących produkcję masową. Obecnie jest bardzo szeroko stosowana w branży automotive – zarówno w montowniach samochodów, jak i u podwykonawców.

czytaj więcej »

Osiąganie sukcesów w prowadzeniu sprawnej działalności jednostki zależy w znacznym stopniu od procesu sprawnego zarządzania i właściwego podejmowania decyzji. Posiadanie dokładnych, rzetelnych, wyczerpujących i aktualnych informacji w istotny sposób ułatwia podjęcie właściwych decyzji i skutkuje, że są one lepsze od decyzji powziętych intuicyjnie. Podstawą poprawnego funkcjonowania jednostki, w tym podejmowania odpowiednich decyzji, są dobre relacje między pracownikami, w tym dobra komunikacja. Przeszkody w komunikacji międzyludzkiej, bariery porozumiewania, spowodowane wieloma czynnikami, mają bezpośrednie przełożenie, na jakość wykonywanych przez pracowników działań. Zidentyfikowanie konfliktu i jego przyczyn jest istotnym elementem procesu naprawczego.

czytaj więcej »

Od odpowiedniego oświetlenia magazynu zależy nie tylko jakość, ale również komfort pracy. Z kolei utrzymanie optymalnej temperatury, poprzez właściwe ogrzewanie oraz stosowanie wentylacji, wpływa na wydajność pracy. Co prawda przepisy nie określają maksymalnej temperatury w pomieszczeniach i miejscach pracy, ale warto pamiętać o kilku ważnych zasadach. Chodzi tu m.in. o zależność między ciężkością wykonywanej pracy a temperaturą zbliżoną do optymalnej. Wymiary i stan dróg mają natomiast znaczący wpływ na bezpieczeństwo prac magazynowych.

czytaj więcej »

Obniżenie kosztów działalności, do tego zlecane przez przełożonych, na pewno nie jest dla podwładnych zadaniem łatwym ani przyjemnym. Jeśli przy tym jest podane jako % zaplanowanych kosztów i do tego % ten jest określony w jednakowej wysokości dla wszystkich komórek organizacyjnych, to już na pewno zadanie to wzbudza wiele emocji, i to emocji niekoniecznie pozytywnych. Także nie przekonuje pewnie nikogo, a jeśli już to niewielu, przyjęta metoda proporcjonalnej alokacji kwoty redukcji kosztów, choć rozumie się jej przyczynę, jeśli jest to zmniejszający się zysk przedsiębiorstwa. Na pewno też lepiej by było negocjować obniżenie kosztów w relacji do działań i zadań, które je powodują.

czytaj więcej »

Mieć komfort psychiczny w procesie auditu i poczucie pewności siebie w realizacji powierzonego zadania chce mieć każdy auditor. Można stresować się tym, że auditowani postrzegają auditora jako kontrolera, a nie osobę, która wspólnie z nimi dąży do doskonalenia organizacji i ich pracy. Po zakończeniu auditu niektórzy z auditowanych, będących znajomymi, mogą mieć żal i pretensję do auditora. O wspomnianym problemie i wielu innych piszemy w tym haśle. Można dowiedzieć się w nim także, jak przygotować się do procesu auditu, co pozwoli osiągnąć oczekiwane efekty oraz zapanować nad stresem towarzyszącym w tak silnie emocjonalnych relacjach interpersonalnych.

czytaj więcej »

Tematem tego artykułu są zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, ustanowione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 305/2011. Wskazany akt prawny jest niezwykle ważny dla przedsiębiorstw, w tym MŚP, które zajmują się wytwarzaniem, importem i dystrybucją produktów budowlanych. Analiza regulacji prawnych zawartych w rozporządzeniu pozwoli na wyjaśnienie zmian obowiązujących od 1 lipca 2013 r., które są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Te rozważania dotyczą w szczególności wymagań podstawowych, które muszą spełniać obiekty budowlane, zharmonizowanych specyfikacji technicznych, systemów oceny zgodności, właściwości użytkowych produktów budowlanych, procedur uproszczonych dla MŚP oraz zasad oznakowania CE.

czytaj więcej »

wiper-pixel