Obieg informacji nieustrukturyzowanej w przedsiębiorstwie O 12

W obecnych czasach obserwuje się zagubienie wielu pracowników w gąszczu wszelkiego rodzaju dokumentów i informacji oraz towarzyszących im rozwiązań informatycznych. Coraz wyraźniej odczuwane są potrzeby zidentyfikowania funkcjonalności i związane z nimi potrzeby informacyjne, które są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania firmy. Dotyczy to także tych, które nie są niezbędne, ale są ważne, gdyż zapewniają spełnienie takich, a nie innych potrzeb. W tym haśle: Dokumentacja papierowa w przedsiębiorstwie Zamiana dokumentu papierowego na elektroniczny Praca grupowa

Badania marketingowe dotyczące produktu B 08

W tym artykule omówione zostaną metody marketingowe stosowane przy badaniach produktowych. Skuteczne zarządzanie produktem w przedsiębiorstwie wymaga zdobywania rzetelnych informacji dotyczących produktów nowych oraz znajdujących się w obrocie. Prezentowane przez autorkę badania marketingowe umożliwiają zarówno ograniczanie podejmowania błędnych decyzji marketingowych, identyfikację właściwości produktów oferowanych przez firmę i jej otoczenie konkurencyjne, jak i rozpoznanie oczekiwań klientów względem cech, jakości, marki bądź samego opakowania produktu. Artykuł stanowi prezentację znaczenia i użyteczności badań marketingowych produktów powszechnie stosowanych przez przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne. W haśle: Badania marketingowe dotyczące nowego produktu Badania marketingowe dotyczące istniejącego produktu „Dom jakości” – badanie informacji marketingowych i technicznych Rynkowy cykl życia produktu Badania dotyczące marki i opakowania produktu Pozycjonowanie produktu

Zarządzanie strategiczne jednostkami przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowego  Z 29

Przedsiębiorstwo pozbawione misji nie ma duszy. Może to jest przyczyną, dla której szefowie polskich firm właśnie misję uważają za ważny motywator podejmowanych działań. Przy czym nie rzadko mylą oni wizję z misją, wskazującą na kierunki i drogi spełnienia tych wizjonerskich aspiracji w świetle posiadanych zasobów i istotnych dla firmy norm i wartości. W jaki sposób sformułowana misja może stać się drogowskazem i ważnym motywatorem pracowników? W haśle: Realizowane procesy Outsourcing, kooperacja i alianse strategiczne Struktura organizacyjna Przełożenie strategii na działania Analiza TOWS/SWOT Weryfikacja strategii

Zarządzanie międzykulturowe w organizacji Z 28

Celem artykułu jest zaprezentowanie zarówno uwarunkowań kulturalnych zarządzania organizacją, miejsca oraz roli kultury w modelach zarządzania, jak i wpływu zróżnicowania kulturowego pracowników na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a także zadań menedżerów w zespołach zróżnicowanych kulturowo. Zwiększenie efektywności działania przedsiębiorstw w ujęciu międzynarodowym wiąże się ze skutecznym i wydajnym zarządzaniem międzykulturowym, redukującym konflikty i błędy wynikające z nieznajomości i niezrozumienia odmiennych regionów i kręgów kulturowych. Międzynarodowy menedżer kieruje organizacją na podstawie wiedzy dotyczącej zależności między zarządzaniem a kulturą, uwzględniając jednocześnie korzyści i problemy wynikające ze zróżnicowania kulturowego wewnątrz i na zewnątrz organizacji. W haśle: Kultura organizacji w zarządzaniu Zarządzanie monokulturowe a międzykulturowe w organizacji Menedżer w organizacji wielokulturowej

Reorganizacji przedsiębiorstwa nie należy zaczynać od IT  R 06

Poprzez reorganizację przedsiębiorstwa rozumie się bardzo często poważne zmiany, jakie zostają wdrożone w firmie – niezbędne do poprawy jej efektywności, zmniejszenia kosztów, poprawy wyników oraz innych tego typu celów. We współczesnej gospodarce, narażonej wciąż na zataczający kręgi kryzys, reorganizacja może okazać się jedynym ratunkiem, dającym nadzieję firmie na przetrwanie, a może nawet wyjście wzmocnionym z trudności. Wiele przedsiębiorstw podejmując się reorganizacji, rozpoczyna od technologii, od wdrożenia narzędzi informatycznych, których zadaniem jest usprawnienie procesów biznesowych – i jest to cel słuszny. Czy jednak opieranie reorganizacji na wymaganiach technologicznych i dopasowywanie do nich celów oraz procesów biznesowych to właściwe podejście? W haśle: Reorganizacja w przedsiębiorstwie Czynniki kluczowe w prawidłowej reorganizacji przedsiębiorstwa Rola IT w reorganizacji przedsiębiorstwa Przyczyny niepowodzenia reorganizacji przedsiębiorstw

Outsourcing wybranych funkcji przedsiębiorstwa do małej agencji reklamowej O 11

W marketingu i reklamie funkcjonuje podział strategii na dwie linie: ATL – prowadzoną w mediach tradycyjnych, skierowaną do odbiorcy masowego, i BTL – niestandardową, czasami wręcz nowatorską, obejmującą różnorodne nośniki, formy i środki przekazu, skierowaną do określonej grupy odbiorców lub do odbiorcy spersonalizowanego. Istnieją agencje, które specjalizują się wyłącznie w działalności ATL, i takie, które zajmują się głównie działalnością BTL. Wraz z rozwojem nowych mediów, a szczególnie Internetu i telefonii komórkowej, strategie te zaczynają się przenikać, a wprowadzone podziały tracą na znaczeniu. Nie wystarczy zatem, by reklama produktów przedsiębiorstwa była, bo w natłoku istniejących reklam przeciętny odbiorca rejestruje ich w pamięci najwyżej 5%. Aby przekaz był zapamiętany i skuteczny, musi się wyróżniać kreatywnością, treścią i dobrym wykorzystaniem środków. W haśle: Realizowane funkcje marketingowe Strategia BTL – konkurs na stronie internetowej Przetwarzanie danych w celu marketingowym Obowiązki użytkowników systemu informatycznego

Mystery Shopping – badanie marketingowe jakości obsługi klienta  M 12

Badanie i mierzenie jakości obsługi konsumenta jest nieodzownym elementem prowadzenia przedsiębiorstwa usługowego. Istotna jest przy tym znajomość bardzo wielu metod i badań marketingowych, która ułatwi ich dopasowanie do określonej firmy, jej potrzeb oraz oferowanych usług. Przedstawione w artykule narzędzie badawcze wykorzystywane w ocenie jakości świadczonych przez organizację usług jest popularne zarówno wśród amerykańskich, europejskich, jak i coraz częściej wśród polskich firm. Znajomość i stosowanie badania typu Tajemniczy Klient pozwala na zarządzanie satysfakcją i zadowoleniem klienta, kluczowych determinantów jego  przywiązania względem organizacji i oferowanych przez nią produktów.

Kompleksowe badanie jakości usług w oparciu o metody SERVQUAL oraz SERVPERF  K 16

Artykuł ten poświęcony jest kompleksowemu mierzeniu jakości usług dzięki wykorzystaniu metod badawczych SERVQUAL oraz SERVPERF. Publikacja prezentuje model jakości usług będący podstawą omawianej problematyki, sposoby podnoszenia jakości usług przy zastosowaniu badań SERVQUAL oraz SERVPERF oraz przykłady ich użycia w określonych sektorach usług. Publikacja stanowi przewodnik ułatwiający zrozumienie i posługiwanie się narzędziami badawczymi stanowiącymi przedmiot rozważań. Omawiane metody pomiaru i oceny jakości usług cieszą się dużą popularnością wśród usługodawców, co jest związane z ich skutecznością kreowania wzorca usługi idealnej. Znaczącą rolę pełni również percepcja różnic zachodzących pomiędzy przedstawionymi przez autorkę metodami pomiaru jakości usług. W haśle: Oczekiwana i otrzymana jakość usług – model pięciu luk A.Parasuramana, V.A.Zeithaml i L.L.Berry’ego Pomiar i ocena jakości usług za pomocą badania SERVQUAL SERVPERF – alternatywne narzędzie badawcze wobec metody SERVQUAL

Jakość  świadczonych usług  przez administrację publiczną w sytuacjach kryzysowych  J 04

Samodzielność decyzyjna organów administracji publicznej jest zdeterminowana przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Zarządzanie kapitałem ludzkim odpowiedzialnym za jakość świadczonych usług przez administrację jest uzależnione od wielu czynników. Aby jednostka działała sprawnie i dawała produkty-usługi wysokiej jakości, należy odpowiednio rozwiązywać problemy dotyczące otoczenia zewnętrznego, jak i struktury wewnętrznej. Pojawiające się w gospodarce sytuacje kryzysowe będące symptomami zagrożeń dla podmiotów gospodarczych nie omijają też administracji. Mimo determinantów prawnych wpływających bezpośrednio na działalność administracji nie bez znaczenia są pozostałe czynniki oddziaływujące na jednostkę. W rozpoznawaniu przyczyn i charakteru kryzysu (bo jest ich wiele) oraz znalezieniu dróg wyjścia celowe jest dobre, obiektywne rozeznanie. Przezwyciężenie kryzysu może wzmocnić jednostkę, jednak wiąże się to z podejmowaniem trudnych decyzji, które w sposób bezpośredni lub pośredni będą oddziaływać na świadczone przez nią usługi. W haśle: Istota i źródła kryzysu w administracji publicznej i jej otoczeniu Zasady zarządzania w warunkach kryzysowych Kryzys, jako szansa poprawy jakości usług

Jakość produktu ekologicznego   J 03

Ten artykuł prezentuje problematykę związaną z zarządzaniem jakością produktu ekologicznego. Kluczowe zagadnienia podjęte przez autorkę dotyczą regulacji prawnych i terminologii odnoszących się do produktu ekologicznego, perspektyw rynku wyrobów ekologicznych oraz systemu wiążącego producentów wytwarzających żywność ekologiczną. Publikacja przeznaczona jest dla przedsiębiorstw zainteresowanych produkcją wyrobów ekologicznych oraz przywiązujących dużą wagę do rozwoju marki produktów promowanych jako ekologiczne. W haśle: Produkt ekologiczny w ujęciu prawnym Jakość w procesach wytwarzania produktu ekologicznego Rozwój rynku produktów ekologicznych Europejski system certyfikacji rolnictwa ekologicznego

wiper-pixel