Reorganizacji przedsiębiorstwa nie należy zaczynać od IT R 06

Poprzez reorganizację przedsiębiorstwa rozumie się bardzo często poważne zmiany, jakie zostają wdrożone w firmie – niezbędne do poprawy jej efektywności, zmniejszenia kosztów, poprawy wyników oraz innych tego typu celów. We współczesnej gospodarce, narażonej wciąż na zataczający kręgi kryzys, reorganizacja może okazać się jedynym ratunkiem, dającym nadzieję firmie na przetrwanie, a może nawet wyjście wzmocnionym z trudności. Wiele przedsiębiorstw podejmując się reorganizacji, rozpoczyna od technologii, od wdrożenia narzędzi informatycznych, których zadaniem jest usprawnienie procesów biznesowych – i jest to cel słuszny. Czy jednak opieranie reorganizacji na wymaganiach technologicznych i dopasowywanie do nich celów oraz procesów biznesowych to właściwe podejście? W haśle: Reorganizacja w przedsiębiorstwie Czynniki kluczowe w prawidłowej reorganizacji przedsiębiorstwa Rola IT w reorganizacji przedsiębiorstwa Przyczyny niepowodzenia reorganizacji przedsiębiorstw

Outsourcing wybranych funkcji przedsiębiorstwa do małej agencji reklamowej O 11

W marketingu i reklamie funkcjonuje podział strategii na dwie linie: ATL – prowadzoną w mediach tradycyjnych, skierowaną do odbiorcy masowego, i BTL – niestandardową, czasami wręcz nowatorską, obejmującą różnorodne nośniki, formy i środki przekazu, skierowaną do określonej grupy odbiorców lub do odbiorcy spersonalizowanego. Istnieją agencje, które specjalizują się wyłącznie w działalności ATL, i takie, które zajmują się głównie działalnością BTL. Wraz z rozwojem nowych mediów, a szczególnie Internetu i telefonii komórkowej, strategie te zaczynają się przenikać, a wprowadzone podziały tracą na znaczeniu. Nie wystarczy zatem, by reklama produktów przedsiębiorstwa była, bo w natłoku istniejących reklam przeciętny odbiorca rejestruje ich w pamięci najwyżej 5%. Aby przekaz był zapamiętany i skuteczny, musi się wyróżniać kreatywnością, treścią i dobrym wykorzystaniem środków. W haśle: Realizowane funkcje marketingowe Strategia BTL – konkurs na stronie internetowej Przetwarzanie danych w celu marketingowym Obowiązki użytkowników systemu informatycznego

Mystery Shopping – badanie marketingowe jakości obsługi klienta M 12

Badanie i mierzenie jakości obsługi konsumenta jest nieodzownym elementem prowadzenia przedsiębiorstwa usługowego. Istotna jest przy tym znajomość bardzo wielu metod i badań marketingowych, która ułatwi ich dopasowanie do określonej firmy, jej potrzeb oraz oferowanych usług. Przedstawione w artykule narzędzie badawcze wykorzystywane w ocenie jakości świadczonych przez organizację usług jest popularne zarówno wśród amerykańskich, europejskich, jak i coraz częściej wśród polskich firm. Znajomość i stosowanie badania typu Tajemniczy Klient pozwala na zarządzanie satysfakcją i zadowoleniem klienta, kluczowych determinantów jego  przywiązania względem organizacji i oferowanych przez nią produktów.

Kompleksowe badanie jakości usług w oparciu o metody SERVQUAL oraz SERVPERF K 16

Artykuł ten poświęcony jest kompleksowemu mierzeniu jakości usług dzięki wykorzystaniu metod badawczych SERVQUAL oraz SERVPERF. Publikacja prezentuje model jakości usług będący podstawą omawianej problematyki, sposoby podnoszenia jakości usług przy zastosowaniu badań SERVQUAL oraz SERVPERF oraz przykłady ich użycia w określonych sektorach usług. Publikacja stanowi przewodnik ułatwiający zrozumienie i posługiwanie się narzędziami badawczymi stanowiącymi przedmiot rozważań. Omawiane metody pomiaru i oceny jakości usług cieszą się dużą popularnością wśród usługodawców, co jest związane z ich skutecznością kreowania wzorca usługi idealnej. Znaczącą rolę pełni również percepcja różnic zachodzących pomiędzy przedstawionymi przez autorkę metodami pomiaru jakości usług. W haśle: Oczekiwana i otrzymana jakość usług – model pięciu luk A.Parasuramana, V.A.Zeithaml i L.L.Berry’ego Pomiar i ocena jakości usług za pomocą badania SERVQUAL SERVPERF – alternatywne narzędzie badawcze wobec metody SERVQUAL

Jakość  świadczonych usług  przez administrację publiczną w sytuacjach kryzysowych  J 04

Samodzielność decyzyjna organów administracji publicznej jest zdeterminowana przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Zarządzanie kapitałem ludzkim odpowiedzialnym za jakość świadczonych usług przez administrację jest uzależnione od wielu czynników. Aby jednostka działała sprawnie i dawała produkty-usługi wysokiej jakości, należy odpowiednio rozwiązywać problemy dotyczące otoczenia zewnętrznego, jak i struktury wewnętrznej. Pojawiające się w gospodarce sytuacje kryzysowe będące symptomami zagrożeń dla podmiotów gospodarczych nie omijają też administracji. Mimo determinantów prawnych wpływających bezpośrednio na działalność administracji nie bez znaczenia są pozostałe czynniki oddziaływujące na jednostkę. W rozpoznawaniu przyczyn i charakteru kryzysu (bo jest ich wiele) oraz znalezieniu dróg wyjścia celowe jest dobre, obiektywne rozeznanie. Przezwyciężenie kryzysu może wzmocnić jednostkę, jednak wiąże się to z podejmowaniem trudnych decyzji, które w sposób bezpośredni lub pośredni będą oddziaływać na świadczone przez nią usługi. W haśle: Istota i źródła kryzysu w administracji publicznej i jej otoczeniu Zasady zarządzania w warunkach kryzysowych Kryzys, jako szansa poprawy jakości usług

Jakość produktu ekologicznego J 03

Ten artykuł prezentuje problematykę związaną z zarządzaniem jakością produktu ekologicznego. Kluczowe zagadnienia podjęte przez autorkę dotyczą regulacji prawnych i terminologii odnoszących się do produktu ekologicznego, perspektyw rynku wyrobów ekologicznych oraz systemu wiążącego producentów wytwarzających żywność ekologiczną. Publikacja przeznaczona jest dla przedsiębiorstw zainteresowanych produkcją wyrobów ekologicznych oraz przywiązujących dużą wagę do rozwoju marki produktów promowanych jako ekologiczne. W haśle: Produkt ekologiczny w ujęciu prawnym Jakość w procesach wytwarzania produktu ekologicznego Rozwój rynku produktów ekologicznych Europejski system certyfikacji rolnictwa ekologicznego

Doskonalenie organizacji – zarządzanie badaniami klinicznymi w placówkach służby zdrowia D 09

Prowadzenie badań klinicznych przez placówkę służby zdrowia to z jednej strony dodatkowe źródło finansowania – nie od dziś wiadomo, że na badania kliniczne firmy farmaceutyczne wydają ogromne  pieniądze – a z drugiej strony to także ogromne ryzyko i odpowiedzialność związana z potrzebą dbania o dobro pacjenta, niebezpieczeństwem związanym z wielką niewiadomą, w jaki sposób pacjent zachowa się po podaniu testowanego leku. W grę wchodzi etyka, poczucie moralności, obowiązku zawodowego lekarzy i pielęgniarek oraz wszystkich pozostałych stron tego procesu. Z tego powodu tak bardzo ważne jest, aby placówki – w których realizowane są badania kliniczne – podchodziły z całą odpowiedzialnością do tego i w należyty sposób dbały o zarządzania oraz jakość takich badań. W haśle: Badania kliniczne Wpływ prowadzenia badań klinicznych na sposób zarządzania placówką służby zdrowia Strony zaangażowane w realizację badań klinicznych Najważniejsze osoby w realizacji badań klinicznych Najważniejsze elementy badań klinicznych istotne dla ich jakości Rola informacji w realizacji badań klinicznych

Zarządzanie

Doskonalenie organizacji – zarządzanie badaniami klinicznymi w placówkach służby zdrowia D 09

Prowadzenie badań klinicznych przez placówkę służby zdrowia to z jednej strony dodatkowe źródło finansowania – nie od dziś wiadomo, że na badania kliniczne firmy farmaceutyczne wydają ogromne  pieniądze – a z drugiej strony to także ogromne ryzyko i odpowiedzialność związana z potrzebą dbania o dobro pacjenta, niebezpieczeństwem związanym z wielką niewiadomą, w jaki sposób pacjent zachowa się po podaniu testowanego leku. W grę wchodzi etyka, poczucie moralności, obowiązku zawodowego lekarzy i pielęgniarek oraz wszystkich pozostałych stron tego procesu. Z tego powodu tak bardzo ważne jest, aby placówki – w których realizowane są badania kliniczne – podchodziły z całą odpowiedzialnością do tego i w należyty sposób dbały o zarządzania oraz jakość takich badań. W haśle: Badania kliniczne Wpływ prowadzenia badań klinicznych na sposób zarządzania placówką służby zdrowia Strony zaangażowane w realizację badań klinicznych Najważniejsze osoby w realizacji badań klinicznych Najważniejsze elementy badań klinicznych istotne dla ich jakości Rola informacji w realizacji badań klinicznych

Rozwój

Planowanie własnej ścieżki rozwoju zawodowego P 70

Efektywność, sukces organizacji i każdego jej pracownika są uzależnione od tego, na ile pracownik będzie potrafił sprawnie zarządzać sobą. Śmiało możemy stwierdzić, że każdy z nas jest zdolny do jakiejś formy kierowania sobą. To my jesteśmy kreatorami naszych sukcesów, a nie ofiarami okoliczności. Przyczyną każdej zmiany w jakimkolwiek układzie naszego życia jest zawsze inicjatywa naszej osoby lub grupy osób będących uczestnikami bezpośrednimi lub pośrednimi tego układu. Zarządzanie sobą jest umiejętnością rozumienia własnych pragnień i interesów, ustalania celów osobistych i osiągania ich w ciągu całego życia w harmonii z innymi ludźmi. Dzięki samoświadomości, odkryciu własnych zasobów, określeniu poziomu kompetencji i systematyzacji wiedzy pracownik może wykorzystać swoje możliwości i zdolności w kierunku samorealizacji i realizacji zadań organizacyjnych. Umiejętne zarządzanie sobą daje możliwość optymalnej motywacji do działania, do realizacji celów własnych, wpisanych w cele organizacji. Jak zarządzać sobą, jak ważne jest rozumienie własnej roli organizacyjnej, własnych kompetencji, określenie siebie, własnej misji na tle organizacji dowiesz się, czytając ten artykuł. W haśle:ñ  Pracownik w organizacjiñ  Zarządzanie sobą w organizacjiñ  Planowanie własnej ścieżki rozwoju zawodowego

Nowe umiejętności skutecznego lidera w administracji samorządowej N 14

Na każdą podejmowaną decyzję wpływa w pewnym stopniu wyobrażenie przyszłości. Realizując wybór, staramy się wyobrazić skutki podjętych działań. Wyobrażamy siebie w określonej sytuacji zawodowej lub osobistej. Nie należy ignorować lub lekceważyć tej zależności, bowiem współcześni liderzy dostrzegają już, iż wyobraźnia, doświadczenie, wiedza i wizja przyszłego działania przynoszą lepszy efekt planowania niż tradycyjne metody. Ten sposób skłania liderów do poszukiwania nowych sposobów myślenia, gdzie będą za kilka lat. Eksperci wskazują, aby na możliwe warianty rozwoju skuteczni liderzy spojrzeli systemowo. Wskazują też, iż obraz przyszłości kreowany przez przywódcę otwartego na zmiany powinien mieć wymiar 5D. Pamiętać należy, iż posiadanie niektórych umiejętności personalnych pozwala na osiągnięcie przewagi nad innymi. Zarządzanie sprzecznościami, korzystanie z inspiracji, sterowanie emocjami i dostrojenie do innych – takich kompetencji nie nauczymy się podczas kształcenia tradycyjnego. W haśle: Lider w administracji publicznej jako strażnik i katalizator zmian Projektowanie przyszłych zdarzeń w administracji samorządowej Nowe umiejętności przywódcy w grach zespołowych Sztuka zarządzania na podstawie pasji i wiedzy lidera

Jakość

Mystery Shopping – badanie marketingowe jakości obsługi klienta M 12

Badanie i mierzenie jakości obsługi konsumenta jest nieodzownym elementem prowadzenia przedsiębiorstwa usługowego. Istotna jest przy tym znajomość bardzo wielu metod i badań marketingowych, która ułatwi ich dopasowanie do określonej firmy, jej potrzeb oraz oferowanych usług. Przedstawione w artykule narzędzie badawcze wykorzystywane w ocenie jakości świadczonych przez organizację usług jest popularne zarówno wśród amerykańskich, europejskich, jak i coraz częściej wśród polskich firm. Znajomość i stosowanie badania typu Tajemniczy Klient pozwala na zarządzanie satysfakcją i zadowoleniem klienta, kluczowych determinantów jego  przywiązania względem organizacji i oferowanych przez nią produktów.

Kompleksowe badanie jakości usług w oparciu o metody SERVQUAL oraz SERVPERF K 16

Artykuł ten poświęcony jest kompleksowemu mierzeniu jakości usług dzięki wykorzystaniu metod badawczych SERVQUAL oraz SERVPERF. Publikacja prezentuje model jakości usług będący podstawą omawianej problematyki, sposoby podnoszenia jakości usług przy zastosowaniu badań SERVQUAL oraz SERVPERF oraz przykłady ich użycia w określonych sektorach usług. Publikacja stanowi przewodnik ułatwiający zrozumienie i posługiwanie się narzędziami badawczymi stanowiącymi przedmiot rozważań. Omawiane metody pomiaru i oceny jakości usług cieszą się dużą popularnością wśród usługodawców, co jest związane z ich skutecznością kreowania wzorca usługi idealnej. Znaczącą rolę pełni również percepcja różnic zachodzących pomiędzy przedstawionymi przez autorkę metodami pomiaru jakości usług. W haśle: Oczekiwana i otrzymana jakość usług – model pięciu luk A.Parasuramana, V.A.Zeithaml i L.L.Berry’ego Pomiar i ocena jakości usług za pomocą badania SERVQUAL SERVPERF – alternatywne narzędzie badawcze wobec metody SERVQUAL

Jakość produktu ekologicznego J 03

Ten artykuł prezentuje problematykę związaną z zarządzaniem jakością produktu ekologicznego. Kluczowe zagadnienia podjęte przez autorkę dotyczą regulacji prawnych i terminologii odnoszących się do produktu ekologicznego, perspektyw rynku wyrobów ekologicznych oraz systemu wiążącego producentów wytwarzających żywność ekologiczną. Publikacja przeznaczona jest dla przedsiębiorstw zainteresowanych produkcją wyrobów ekologicznych oraz przywiązujących dużą wagę do rozwoju marki produktów promowanych jako ekologiczne. W haśle: Produkt ekologiczny w ujęciu prawnym Jakość w procesach wytwarzania produktu ekologicznego Rozwój rynku produktów ekologicznych Europejski system certyfikacji rolnictwa ekologicznego

ISO

System zarządzania środowiskiem według wymagań normy ISO 14001 S 29/01

Decyzja o przyjęciu normy ISO 14001 jako gwaranta działalności prośrodowiskowej z reguły powoduje w firmie wiele niepokoju. Połączenie wymagań prawnych, które i tak są obowiązkowe, z wymaganiami normy, jasne przydzielenie odpowiedzialności za wszystkie działania związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska może wyjść firmie tylko na zdrowie. Gwarantem sukcesu jest tu – jak zwykle – świadomy personel i profesjonalny, metodyczny plan działań, połączony z wiedzą na temat wymagań zarówno normy, jak i prawa. W tym artykule opiszemy wymagania normy ISO 14001 oraz zastanowimy się, jak wdrożyć ją lub zintegrować z działającym w naszej firmie systemem zarządzania jakością według normy ISO 9001. W haśle: Wymagania normy ISO 14001:2004 Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego Integracja z ISO 9001 Nowe wydanie normy ISO 14001 w tym roku

Firma

Zjawiska patologiczne w organizacji jednostki administracji publicznej przyczyną spadku jakości usług Z 31

Patologie będące nieprawidłowościami towarzyszą działalności człowieka od zawsze. Zachowanie ludzi w jednostkach administracji publicznej, ich działania, jako uczestników zespołów i innych zorganizowanych grup realizujących określone zadania, daje możliwość poznawczą szerokiego spektrum występowania zjawisk patologicznych. Źródłem patologii zachowań społecznych jest kultura organizacyjna, przez którą rozumiemy charakterystyczny dla organizacji system wartości i ich prezentacji. Patologia jest „chorobą” organizacji. Dysfunkcję tę należy traktować jako zjawisko wpływające w sposób negatywny na określony system współdziałania ludzi w zakładzie pracy. Nie pozwala ona na osiągnięcie realistycznych, wyznaczonych celów w zakładanym czasie i przy określonych zasobach, powodując znaczący spadek jakości produktów administracji publicznej, czyli szeroko rozumianych usług użyteczności publicznej. W tym haśle: Nieprawidłowości w organizacji jednostek administracji publicznej Zjawiska patologiczne Apokalipsa administracji publicznej Konflikt i jego rola w oddziaływaniu na jakość świadczonych usług

Obieg informacji nieustrukturyzowanej w przedsiębiorstwie O 12

W obecnych czasach obserwuje się zagubienie wielu pracowników w gąszczu wszelkiego rodzaju dokumentów i informacji oraz towarzyszących im rozwiązań informatycznych. Coraz wyraźniej odczuwane są potrzeby zidentyfikowania funkcjonalności i związane z nimi potrzeby informacyjne, które są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania firmy. Dotyczy to także tych, które nie są niezbędne, ale są ważne, gdyż zapewniają spełnienie takich, a nie innych potrzeb. W tym haśle: Dokumentacja papierowa w przedsiębiorstwie Zamiana dokumentu papierowego na elektroniczny Praca grupowa

Outsourcing wybranych funkcji przedsiębiorstwa do małej agencji reklamowej O 11

W marketingu i reklamie funkcjonuje podział strategii na dwie linie: ATL – prowadzoną w mediach tradycyjnych, skierowaną do odbiorcy masowego, i BTL – niestandardową, czasami wręcz nowatorską, obejmującą różnorodne nośniki, formy i środki przekazu, skierowaną do określonej grupy odbiorców lub do odbiorcy spersonalizowanego. Istnieją agencje, które specjalizują się wyłącznie w działalności ATL, i takie, które zajmują się głównie działalnością BTL. Wraz z rozwojem nowych mediów, a szczególnie Internetu i telefonii komórkowej, strategie te zaczynają się przenikać, a wprowadzone podziały tracą na znaczeniu. Nie wystarczy zatem, by reklama produktów przedsiębiorstwa była, bo w natłoku istniejących reklam przeciętny odbiorca rejestruje ich w pamięci najwyżej 5%. Aby przekaz był zapamiętany i skuteczny, musi się wyróżniać kreatywnością, treścią i dobrym wykorzystaniem środków. W haśle: Realizowane funkcje marketingowe Strategia BTL – konkurs na stronie internetowej Przetwarzanie danych w celu marketingowym Obowiązki użytkowników systemu informatycznego

wiper-pixel