Planowanie własnej ścieżki rozwoju zawodowego P 70

Efektywność, sukces organizacji i każdego jej pracownika są uzależnione od tego, na ile pracownik będzie potrafił sprawnie zarządzać sobą. Śmiało możemy stwierdzić, że każdy z nas jest zdolny do jakiejś formy kierowania sobą. To my jesteśmy kreatorami naszych sukcesów, a nie ofiarami okoliczności. Przyczyną każdej zmiany w jakimkolwiek układzie naszego życia jest zawsze inicjatywa naszej osoby lub grupy osób będących uczestnikami bezpośrednimi lub pośrednimi tego układu. Zarządzanie sobą jest umiejętnością rozumienia własnych pragnień i interesów, ustalania celów osobistych i osiągania ich w ciągu całego życia w harmonii z innymi ludźmi. Dzięki samoświadomości, odkryciu własnych zasobów, określeniu poziomu kompetencji i systematyzacji wiedzy pracownik może wykorzystać swoje możliwości i zdolności w kierunku samorealizacji i realizacji zadań organizacyjnych. Umiejętne zarządzanie sobą daje możliwość optymalnej motywacji do działania, do realizacji celów własnych, wpisanych w cele organizacji. Jak zarządzać sobą, jak ważne jest rozumienie własnej roli organizacyjnej, własnych kompetencji, określenie siebie, własnej misji na tle organizacji dowiesz się, czytając ten artykuł. W haśle:ñ  Pracownik w organizacjiñ  Zarządzanie sobą w organizacjiñ  Planowanie własnej ścieżki rozwoju zawodowego

Zarządzanie projektami informatycznymi Z 51

Celem artykułu jest omówienie problematyki związanej z zarządzaniem przedsięwzięciami informatycznymi. Szczególna uwaga została zwrócona na zagadnienia dotyczące planowania, menedżerowania zmianami, organizowania informatycznych zespołów projektowych oraz nadzorowania poziomu ryzyka, czyli elementów składających się na powodzenie projektu IT. Dodatkowo w artykule przedstawiono metodyki zarządzania projektami informatycznymi. Wiedza i umiejętności niezbędne w pracy projektowej są istotne nie tylko z punktu widzenia kierownictwa organizacji, lecz również w odniesieniu do wszystkich członków załogi,  również pracowników zajmujących się aspektami szeroko pojętej informatyki. W haśle: Podstawy zarządzania projektami informatycznymi Proces planowania projektu informatycznego Metodyki zarządzania projektem informatycznym – scrum i kanban Zarządzanie zmianą, czyli konfiguracją w projekcie informatycznym Proces zarządzania ryzykiem w projekcie informatycznym

Zarządzanie błędami i ryzykiem w przedsiębiorstwie Z 54

Celem artykułu jest omówienie kluczowych aspektów dotyczących zarządzania błędami i ryzykiem w przedsiębiorstwie. W związku z tym zaprezentowane zostały zarówno pozytywne i systemowe podejście do procesu kierowania nimi, analiza najważniejszych pojęć, jak i możliwe do zastosowania metodyki oceny ryzyka. Do najważniejszych zalet artykułu należą: możliwość zrewidowania rozumienia popełnianych w organizacji błędów i ryzyka jako nieodłącznego elementu funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz możliwość efektywnego radzenia sobie z nimi dzięki zdobyciu wiedzy w zakresie wykorzystywanych metod identyfikacji i kontroli błędów i pojawiającego się w ich następstwie ryzyka. Problematyka i treść publikacji dedykowana jest wszystkim pracownikom organizacji. Wiąże się to m.in. z tym, że każdy człowiek popełnia błędy i jednocześnie stara się kontrolować istniejące ryzyko, uwzględniając ponoszone zyski i straty. Z tego względu pogłębienie wiedzy na temat błędów i ryzyka ułatwi kierownictwu wdrożenie w przedsiębiorstwie systemu skutecznego zarządzania nimi. W haśle: Zarządzanie błędami w przedsiębiorstwie i jego implikacje Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie w oparciu o normę PNO-ISO 31000:2012 Wprowadzenie do metod zarządzania błędami i ryzykiem

Wymagania z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie produkcyjnym W 35

Gąszcz przepisów prawnych obowiązujących przedsiębiorstwo może przyprawić o zawrót głowy niejednego menedżera. Ich pełna implementacja w firmie pochłania często cały etat, a i tak nigdy nie mamy pewności, że jesteśmy w pełni na na bieżąco. Uświadamia nam to najczęściej dopiero kontrola i nałożone w związku z nią kary. W tym artykule spróbujemy zebrać obowiązujące wymagania prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej nie w postaci suchych spisów aktów prawnych, lecz jako tabele wymagań, do których przestrzegania przedsiębiorca jest zobowiązany, prowadząc działalność gospodarczą. Określenie ich adekwatności do prowadzonej działalności leży po stronie Czytelnika. W haśle: Decyzje środowiskowe i pozwolenia Emisje gazów do atmosfery i hałas Odpady Opakowania Substancje niebezpieczne

Wymagania prawne odnoszące się do normy PN-N (BS OHSAS) 18001 W 36

Norma BS OHSAS 18001 dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy bazuje w wielu miejscach na krajowych uwarunkowaniach prawnych, do których często się odwołuje. Udział osoby odpowiedzialnej za bhp jest w jej utrzymaniu nieodzowny, zakres obowiązków z nią związany wykracza bowiem nierzadko poza obowiązki pełnomocnika/menedżera jakości. Poniższe zestawienie umożliwia osobie odpowiedzialnej za SZBHP (system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy) zapanować nad spełnieniem wymagań prawnych dotyczących bhp i może stanowić podstawę do stworzenia listy pytań z zakresu bhp użyteczną podczas auditów wewnętrznych. Przedstawiony poniżej zakres wymagań dotyczy wielu różnych rodzajów działalności i z pewnością wykracza poza profil działalności przeciętnej firmy. Określenie adekwatności  do prowadzonej działalności leży po stronie czytelnika. Zaprezentowane wymagania prawne zebrane w skumulowanej formie mogą zostać wykorzystane jako podstawa do przeglądu działalności firmy pod kątem spełnienia wymagań prawnych w zakresie bhp. W haśle: Bezpieczeństwo i higiena pracy Ochrona zdrowia pracowników, wypadki w pracy Ochrona zdrowia pracowników

Wymagania prawne dotyczące wyrobów medycznych W 33

Celem artykułu jest przedstawienie regulacji prawnych zawartych w dyrektywach Unii Europejskiej odnoszących się bezpośrednio do wyrobów medycznych oraz ich wprowadzania do obrotu i używania na rynku wewnętrznym UE. Przedmiotem analizy są obowiązujące przepisy sprecyzowane w następujących aktach prawnych: dyrektywie Rady 90/385/EWG, dyrektywie Rady 93/42/EWG, dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 98/79/WE oraz w dyrektywach zmieniających wymienione akty prawne, tj. dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/70/WE i 2001/104/WE, dyrektywie Komisji 2003/12/WE, dyrektywie Komisji 2003/32/WE, dyrektywie Komisji 2005/50/WE, dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/47/WE i dyrektywie 2011/100/UE. Uzupełnieniem wymagań sformułowanych w tych dyrektywach unijnych jest decyzja Komisji z 2010 roku w sprawie europejskiej bazy danych o wyrobach medycznych (Eudamed). Zamierzeniem autorki tego tekstu jest usystematyzowanie wymagań prawnych systemu dopuszczania wyrobów medycznych do obrotu i używania w państwach członkowskich UE. W haśle: Podstawowe informacje dotyczące wyrobów medycznych Dyrektywa Rady 90/385/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania Dyrektywa Rady 93/42/EWG dotycząca wyrobów medycznych Dyrektywa 98/79/WE w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro Decyzja komisji w sprawie europejskiej bazy danych o wyrobach medycznych – Eudamed.

Wymagania prawne dla firm odnoszące się do ochrony przeciwpożarowej W 38

Prowadzenie auditów systemu zarządzania jakością według BS OHSAS 18001 (PN-N 18001) wiąże się z oceną funkcjonowania firmy na zgodność z obowiązującymi przepisami. Instrukcje dla auditorów są jasne: stwierdzenie braku stosowania obowiązującego prawa w firmie jest podstawą do przerwania auditu. W toku przygotowań do certyfikacji osoba odpowiedzialna za SZBHP (system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy) musi przeanalizować obowiązujące przepisy odnoszące się do specyfiki firmy i mieć pewność, że podejmowane działania wyczerpują wymagania prawne w zakresie bhp. W haśle: Odpowiedzialności podstawowe      Porządki i organizacja            Przechowywanie materiałów palnych           Drogi pożarowe i instalacje   Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę       Ocena zagrożenia wybuchem           

Standardy jakości w sektorze motoryzacyjnym S 37

Celem artykułu jest zaprezentowanie najważniejszych standardów jakościowych, stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym. Wdrażanie standardów jakości w ww. branży pozwala na systematyczne doskonalenie zarówno procesu wytwarzania, jak i wszystkich pozostałych procesów zachodzących w firmie. Analizie poddane zostaną kluczowe systemy, do których zaliczyć można normy krajowe wykorzystywane w USA, Niemczech, we Francji i we Włoszech, tj. QS-9000, VDA 6.1, EAQF, AVSQ, jak również specyfikację techniczną Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej – ISO/TS 16949. Znajomość standardów jakości związanych z projektowaniem i produkcją wyrobów motoryzacyjnych ułatwia realizację oczekiwań klientów oraz zapewnia bezpieczeństwo i konkurencyjność oferowanych produktów. W haśle: Podstawowe informacje dotyczące zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej. System indywidualnych wymagań klientów dotyczących dostawców branży motoryzacyjnej. Narodowe standardy jakości w przemyśle motoryzacyjnym. Międzynarodowy standard motoryzacyjny ISO/TS 16949.

Standardy jakości w branży edukacyjno-szkoleniowej S 38

Od wielu lat obserwuje się dynamiczny rozwój rynku usług edukacyjno-szkoleniowych. Usługi te pełnią istotną rolę w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy, systemie uczenia się przez całe życie oraz podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych kapitału ludzkiego. Sprostanie tym wyzwaniom wymaga systematycznej dbałości o poziom jakości działalności edukacyjnej i szkoleniowej. Służyć temu mają m.in. regionalne systemy zapewniania jakości dla ww. branży, do których należą z powodzeniem opracowane i wdrażane Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych – MSUES. Istnieje szereg korzyści związanych z posiadaniem nowatorskiego w skali kraju znaku jakości MSUES, przyznawanego na okres 3 lat przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, do których należą: zapewnienie wiarygodności i kompetencji instytucji szkoleniowej, pozytywna weryfikacja jakości oferowanych kursów edukacyjnych oraz umocnienie konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstw szkoleniowych. Standardy stanowią również wsparcie dla osób uczących się, pomagają im bowiem przy wyborze właściwej oferty edukacyjnej, oferty o wysokim poziomie jakości dostarczanej usługi. Należy również dodać, że przy obecnej bardzo wysokiej podaży szkoleń znak jakości może stać się skutecznym regulatorem rynku, eliminującym z niego firmy konkurujące jedynie cenowo, a nie jakościowo. W haśle: Standardy edukacyjne – zarys problematyki MSUES – małopolskie standardy usług edukacyjno-szkoleniowych

Standardy dobrego dialogu jako schody do porozumienia S 33

Dobra rozmowa wymaga empatii, życzliwości i asertywności, jak również inteligencji emocjonalnej oraz znajomości technik porozumiewania się. Liderzy organizacji wiedzą, że przyjęte cele można osiągnąć poprzez dialog, przekonywanie i siłę perswazji. To, co przeszkadza w dobrej komunikacji, na poziomie rozmów sprowadza się do obwiniania, przeinaczania, przypisywania złych intencji, wykazywania racji, jak i nienależytej staranności i uważności w słuchaniu innych. Trudności z brakiem odpowiedniego dystansu i obiektywizmu zaangażowanego w przedmiot dyskusji to bolączka współczesnych dialogów. Trzeba stosować odpowiednie zasady do zmieniających się sytuacji w trakcie rozmowy, używać często wieloznacznych zwrotów, wydobywając z podświadomości rozmówcy siłę do odpowiedniego kojarzenia, wpływającą ostatecznie na akceptację sugestii. Skuteczną komunikację buduje się bowiem w pięciu fazach: dostrojenia, kontraktu społecznego, dialogu i ustaleń będących pomostem na przyszłe porozumienie. W haśle: Dialog a rozmowa – podobieństwa i różnice Metody dialogowe kluczem do działania skutecznych organizacji Poszukiwanie opcji i rozwiązań w komunikacji pomostem porozumienia Przeszkody w drodze do porozumienia

Zarządzanie

Zarządzanie projektami informatycznymi Z 51

Celem artykułu jest omówienie problematyki związanej z zarządzaniem przedsięwzięciami informatycznymi. Szczególna uwaga została zwrócona na zagadnienia dotyczące planowania, menedżerowania zmianami, organizowania informatycznych zespołów projektowych oraz nadzorowania poziomu ryzyka, czyli elementów składających się na powodzenie projektu IT. Dodatkowo w artykule przedstawiono metodyki zarządzania projektami informatycznymi. Wiedza i umiejętności niezbędne w pracy projektowej są istotne nie tylko z punktu widzenia kierownictwa organizacji, lecz również w odniesieniu do wszystkich członków załogi,  również pracowników zajmujących się aspektami szeroko pojętej informatyki. W haśle: Podstawy zarządzania projektami informatycznymi Proces planowania projektu informatycznego Metodyki zarządzania projektem informatycznym – scrum i kanban Zarządzanie zmianą, czyli konfiguracją w projekcie informatycznym Proces zarządzania ryzykiem w projekcie informatycznym

Zarządzanie błędami i ryzykiem w przedsiębiorstwie Z 54

Celem artykułu jest omówienie kluczowych aspektów dotyczących zarządzania błędami i ryzykiem w przedsiębiorstwie. W związku z tym zaprezentowane zostały zarówno pozytywne i systemowe podejście do procesu kierowania nimi, analiza najważniejszych pojęć, jak i możliwe do zastosowania metodyki oceny ryzyka. Do najważniejszych zalet artykułu należą: możliwość zrewidowania rozumienia popełnianych w organizacji błędów i ryzyka jako nieodłącznego elementu funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz możliwość efektywnego radzenia sobie z nimi dzięki zdobyciu wiedzy w zakresie wykorzystywanych metod identyfikacji i kontroli błędów i pojawiającego się w ich następstwie ryzyka. Problematyka i treść publikacji dedykowana jest wszystkim pracownikom organizacji. Wiąże się to m.in. z tym, że każdy człowiek popełnia błędy i jednocześnie stara się kontrolować istniejące ryzyko, uwzględniając ponoszone zyski i straty. Z tego względu pogłębienie wiedzy na temat błędów i ryzyka ułatwi kierownictwu wdrożenie w przedsiębiorstwie systemu skutecznego zarządzania nimi. W haśle: Zarządzanie błędami w przedsiębiorstwie i jego implikacje Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie w oparciu o normę PNO-ISO 31000:2012 Wprowadzenie do metod zarządzania błędami i ryzykiem

Standardy dobrego dialogu jako schody do porozumienia S 33

Dobra rozmowa wymaga empatii, życzliwości i asertywności, jak również inteligencji emocjonalnej oraz znajomości technik porozumiewania się. Liderzy organizacji wiedzą, że przyjęte cele można osiągnąć poprzez dialog, przekonywanie i siłę perswazji. To, co przeszkadza w dobrej komunikacji, na poziomie rozmów sprowadza się do obwiniania, przeinaczania, przypisywania złych intencji, wykazywania racji, jak i nienależytej staranności i uważności w słuchaniu innych. Trudności z brakiem odpowiedniego dystansu i obiektywizmu zaangażowanego w przedmiot dyskusji to bolączka współczesnych dialogów. Trzeba stosować odpowiednie zasady do zmieniających się sytuacji w trakcie rozmowy, używać często wieloznacznych zwrotów, wydobywając z podświadomości rozmówcy siłę do odpowiedniego kojarzenia, wpływającą ostatecznie na akceptację sugestii. Skuteczną komunikację buduje się bowiem w pięciu fazach: dostrojenia, kontraktu społecznego, dialogu i ustaleń będących pomostem na przyszłe porozumienie. W haśle: Dialog a rozmowa – podobieństwa i różnice Metody dialogowe kluczem do działania skutecznych organizacji Poszukiwanie opcji i rozwiązań w komunikacji pomostem porozumienia Przeszkody w drodze do porozumienia

Rozwój

Planowanie własnej ścieżki rozwoju zawodowego P 70

Efektywność, sukces organizacji i każdego jej pracownika są uzależnione od tego, na ile pracownik będzie potrafił sprawnie zarządzać sobą. Śmiało możemy stwierdzić, że każdy z nas jest zdolny do jakiejś formy kierowania sobą. To my jesteśmy kreatorami naszych sukcesów, a nie ofiarami okoliczności. Przyczyną każdej zmiany w jakimkolwiek układzie naszego życia jest zawsze inicjatywa naszej osoby lub grupy osób będących uczestnikami bezpośrednimi lub pośrednimi tego układu. Zarządzanie sobą jest umiejętnością rozumienia własnych pragnień i interesów, ustalania celów osobistych i osiągania ich w ciągu całego życia w harmonii z innymi ludźmi. Dzięki samoświadomości, odkryciu własnych zasobów, określeniu poziomu kompetencji i systematyzacji wiedzy pracownik może wykorzystać swoje możliwości i zdolności w kierunku samorealizacji i realizacji zadań organizacyjnych. Umiejętne zarządzanie sobą daje możliwość optymalnej motywacji do działania, do realizacji celów własnych, wpisanych w cele organizacji. Jak zarządzać sobą, jak ważne jest rozumienie własnej roli organizacyjnej, własnych kompetencji, określenie siebie, własnej misji na tle organizacji dowiesz się, czytając ten artykuł. W haśle:ñ  Pracownik w organizacjiñ  Zarządzanie sobą w organizacjiñ  Planowanie własnej ścieżki rozwoju zawodowego

Nowe umiejętności skutecznego lidera w administracji samorządowej N 14

Na każdą podejmowaną decyzję wpływa w pewnym stopniu wyobrażenie przyszłości. Realizując wybór, staramy się wyobrazić skutki podjętych działań. Wyobrażamy siebie w określonej sytuacji zawodowej lub osobistej. Nie należy ignorować lub lekceważyć tej zależności, bowiem współcześni liderzy dostrzegają już, iż wyobraźnia, doświadczenie, wiedza i wizja przyszłego działania przynoszą lepszy efekt planowania niż tradycyjne metody. Ten sposób skłania liderów do poszukiwania nowych sposobów myślenia, gdzie będą za kilka lat. Eksperci wskazują, aby na możliwe warianty rozwoju skuteczni liderzy spojrzeli systemowo. Wskazują też, iż obraz przyszłości kreowany przez przywódcę otwartego na zmiany powinien mieć wymiar 5D. Pamiętać należy, iż posiadanie niektórych umiejętności personalnych pozwala na osiągnięcie przewagi nad innymi. Zarządzanie sprzecznościami, korzystanie z inspiracji, sterowanie emocjami i dostrojenie do innych – takich kompetencji nie nauczymy się podczas kształcenia tradycyjnego. W haśle: Lider w administracji publicznej jako strażnik i katalizator zmian Projektowanie przyszłych zdarzeń w administracji samorządowej Nowe umiejętności przywódcy w grach zespołowych Sztuka zarządzania na podstawie pasji i wiedzy lidera

Jakość

Standardy jakości w sektorze motoryzacyjnym S 37

Celem artykułu jest zaprezentowanie najważniejszych standardów jakościowych, stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym. Wdrażanie standardów jakości w ww. branży pozwala na systematyczne doskonalenie zarówno procesu wytwarzania, jak i wszystkich pozostałych procesów zachodzących w firmie. Analizie poddane zostaną kluczowe systemy, do których zaliczyć można normy krajowe wykorzystywane w USA, Niemczech, we Francji i we Włoszech, tj. QS-9000, VDA 6.1, EAQF, AVSQ, jak również specyfikację techniczną Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej – ISO/TS 16949. Znajomość standardów jakości związanych z projektowaniem i produkcją wyrobów motoryzacyjnych ułatwia realizację oczekiwań klientów oraz zapewnia bezpieczeństwo i konkurencyjność oferowanych produktów. W haśle: Podstawowe informacje dotyczące zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej. System indywidualnych wymagań klientów dotyczących dostawców branży motoryzacyjnej. Narodowe standardy jakości w przemyśle motoryzacyjnym. Międzynarodowy standard motoryzacyjny ISO/TS 16949.

Standardy jakości w branży edukacyjno-szkoleniowej S 38

Od wielu lat obserwuje się dynamiczny rozwój rynku usług edukacyjno-szkoleniowych. Usługi te pełnią istotną rolę w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy, systemie uczenia się przez całe życie oraz podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych kapitału ludzkiego. Sprostanie tym wyzwaniom wymaga systematycznej dbałości o poziom jakości działalności edukacyjnej i szkoleniowej. Służyć temu mają m.in. regionalne systemy zapewniania jakości dla ww. branży, do których należą z powodzeniem opracowane i wdrażane Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych – MSUES. Istnieje szereg korzyści związanych z posiadaniem nowatorskiego w skali kraju znaku jakości MSUES, przyznawanego na okres 3 lat przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, do których należą: zapewnienie wiarygodności i kompetencji instytucji szkoleniowej, pozytywna weryfikacja jakości oferowanych kursów edukacyjnych oraz umocnienie konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstw szkoleniowych. Standardy stanowią również wsparcie dla osób uczących się, pomagają im bowiem przy wyborze właściwej oferty edukacyjnej, oferty o wysokim poziomie jakości dostarczanej usługi. Należy również dodać, że przy obecnej bardzo wysokiej podaży szkoleń znak jakości może stać się skutecznym regulatorem rynku, eliminującym z niego firmy konkurujące jedynie cenowo, a nie jakościowo. W haśle: Standardy edukacyjne – zarys problematyki MSUES – małopolskie standardy usług edukacyjno-szkoleniowych

Rozwiązywanie problemów jakościowych w firmie R 10

W swojej karierze menedżer jakości ma do rozwiązania problemy o przeróżnej tematyce. Jakość to w jakimś sensie ich wspólny mianownik. Nie można wymagać od menedżera jakości specjalistycznej wiedzy z zakresu technologii, konstrukcji, logistyki czy finansów, choć ogólna wiedza i doświadczenie w każdym z tych zakresów są pomocne. Skuteczność działań w takich przypadkach mierzona jest wynikami utworzonego zespołu fachowców. W zespole rodzą się nowe pomysły i rozwiązywane są zaistniałe problemy. Sprawny menedżer jakości potrafi pokierować takim zespołem i wyciągnąć z ludzi to, co najcenniejsze. Wsparciem w prowadzeniu prac zespołu rozwiązującego problemy jakościowe jest kilka narzędzi, które zostaną tutaj omówione. Będą to: Analiza 8D Diagram Ishikawy 5 Why Myślenie zespołowe

ISO

Wymagania prawne odnoszące się do normy PN-N (BS OHSAS) 18001 W 36

Norma BS OHSAS 18001 dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy bazuje w wielu miejscach na krajowych uwarunkowaniach prawnych, do których często się odwołuje. Udział osoby odpowiedzialnej za bhp jest w jej utrzymaniu nieodzowny, zakres obowiązków z nią związany wykracza bowiem nierzadko poza obowiązki pełnomocnika/menedżera jakości. Poniższe zestawienie umożliwia osobie odpowiedzialnej za SZBHP (system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy) zapanować nad spełnieniem wymagań prawnych dotyczących bhp i może stanowić podstawę do stworzenia listy pytań z zakresu bhp użyteczną podczas auditów wewnętrznych. Przedstawiony poniżej zakres wymagań dotyczy wielu różnych rodzajów działalności i z pewnością wykracza poza profil działalności przeciętnej firmy. Określenie adekwatności  do prowadzonej działalności leży po stronie czytelnika. Zaprezentowane wymagania prawne zebrane w skumulowanej formie mogą zostać wykorzystane jako podstawa do przeglądu działalności firmy pod kątem spełnienia wymagań prawnych w zakresie bhp. W haśle: Bezpieczeństwo i higiena pracy Ochrona zdrowia pracowników, wypadki w pracy Ochrona zdrowia pracowników

Kryteria WSK po wycofaniu normy PN-N 19001 K 22

W sierpniu 2014 roku norma PN-N 19001:2006 będąca dotychczas podstawą systemu WSK została wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastąpienia. Firmy, które z mocy ustawy muszą  utrzymywać WSK, stanęły przed problemem, gdzie znaleźć wytyczne tego systemu. Jak wygląda certyfikacja WSK po 1 sierpnia 2014? Jakie są wymagania WSK na dzień dzisiejszy? Ten artykuł odpowie na wszystkie powyższe pytania. W haśle: Wewnętrzny System Kontroli na przestrzeni lat Certyfikacja systemu WSK. Stan na kwiecień 2015 WSK w organizacji Wykaz obowiązujących norm i aktów prawnych w zakresie kontroli obrotu 

ISO DIS 9001:2015 – nowy projekt najpopularniejszej normy międzynarodowej I 13

Na jesień 2015 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) zapowiedziała opublikowanie nowego wydania normy ISO 9001 – najpopularniejszego na świecie standardu z zakresu systemów zarządzania, która to ma zastąpić obecną ISO 9001:2008. Zmiany opublikowane pod koniec roku 2014 w wersji DIS są fundamentalne, choć nie zaskakujące. Wydanie DIS (Draft International Standard) to przedostatni etap cyklu życia projektu normy międzynarodowej. Projekt z natury poddawany jest kolejnym etapom opiniowania i głosowania nad proponowanymi zmianami. Jak wygląda cykl życia normy od projektu poprzez jej wdrożenie aż do wycofania? Według jakich wytycznych opracowuje się normy międzynarodowe? Jakich zmian możemy się spodziewać w nowym wydaniu ISO 9001? Na te wszystkie pytania odpowiedź jest w tym artykule. W haśle: Unifikacja wielu standardów ISO 9001:2015. Gruntowne zmiany Od kiedy zmiany Co możemy zrobić już dzisiaj

Firma

Wymagania z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie produkcyjnym W 35

Gąszcz przepisów prawnych obowiązujących przedsiębiorstwo może przyprawić o zawrót głowy niejednego menedżera. Ich pełna implementacja w firmie pochłania często cały etat, a i tak nigdy nie mamy pewności, że jesteśmy w pełni na na bieżąco. Uświadamia nam to najczęściej dopiero kontrola i nałożone w związku z nią kary. W tym artykule spróbujemy zebrać obowiązujące wymagania prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej nie w postaci suchych spisów aktów prawnych, lecz jako tabele wymagań, do których przestrzegania przedsiębiorca jest zobowiązany, prowadząc działalność gospodarczą. Określenie ich adekwatności do prowadzonej działalności leży po stronie Czytelnika. W haśle: Decyzje środowiskowe i pozwolenia Emisje gazów do atmosfery i hałas Odpady Opakowania Substancje niebezpieczne

Społeczne i ekonomiczne koszty zachowań korupcyjnych w administracji S 30

Korupcja stała się we współczesnym świecie ważnym tematem w życiu publicznym. Sporo uwagi poświęca się jej w środkach masowego przekazu, a jako zjawisko społeczne i ekonomiczne stanowi poważne zagrożenie dla rozwoju gospodarczego każdego kraju, podważa bowiem takie wartości, jak zaufanie i tolerancja. Narusza również w państwie demokratycznym procesy formalne sprawowania władzy ustawodawczej i wykonawczej. Powoduje w aspekcie ekonomicznym niewłaściwy podział dóbr i usług oraz hamuje sprawność działania administracji urzędniczej. Dla przedsiębiorców korupcja jest generatorem kosztów działalności gospodarczej, chociaż niektórzy szukają pozytywnych aspektów jej funkcjonowania chociażby w redukcji biurokracji. Działania korupcyjne powodują stosowanie nierównych zasad, chroniąc przed konkurencją firmy mające powiązania i pośrednio promując firmy mało efektywne. Korupcja w administracji zniekształca przede wszystkim sektor publiczny, przez przeniesienie inwestycji samorządowych lub rządowych do projektów oferujących więcej korzyści majątkowych. W haśle: Korupcja jako zjawisko i forma oszustwa Przyczyny zjawisk korupcyjnych w administracji publicznej Konsekwencje społeczne i ekonomiczne nadużyć władzy publicznej Sposoby zapobiegania korupcji

Modele stymulowania rozwoju regionalnego oparte na czynnikach projakościowych M 16

Rozwój jest wynikiem pozytywnych zmian wzrostu ilościowego i postępu jakościowego w danej dziedzinie życia. Jest on dla danego regionu procesem o charakterze ekonomicznym polegającym na przeobrażeniu zasobów i czynników występujących na danym terenie w dobra i usługi. Ilościowym zmianom występującym w procesie rozwoju danego regionu towarzyszą zmiany jakościowe i strukturalne. Zwiększenie ilości dóbr i poprawa ich jakości w obszarze społecznym jest podstawą zmian sposobu, poziomu i jakości życia mieszkańców danego regionu. Wzrost gospodarczy wpływa więc bezpośrednio na rozwój społeczny, a ten z kolei w sposób pośredni powoduje zmiany w poziomie i strukturze konsumpcji oraz rzutuje na dostępność do usług na rzecz zaspokojenia potrzeb społecznych i rozwoju osobowościowego danego człowieka. Istotnym czynnikiem dla rozwoju danego regionu jest postęp techniczny i technologiczny sprowadzający się do produkcji dóbr nowoczesnych o wysokiej jakości oraz nieustannym rozszerzaniu asortymentu. Rozwój regionalny należy rozpatrywać w płaszczyźnie społecznej, politycznej, gospodarczej i kulturalnej. Konkurencyjność danego regionu to umiejętność stosowania takich narzędzi, które dają przewagę i wpływają na jego rozwój. W haśle: Instrumenty polityki regionalnej oraz czynniki i bariery rozwoju regionalnego Czynniki  kształtujące wzrost konkurencyjności regionów Modele krajowej polityki regionalnej oraz zasady polityki regionów w modelu europejskim Marketing terytorialny Procedura tworzenia i wdrażania strategii rozwoju regionalnego w oparciu o czynniki projakościowe

wiper-pixel