Ustanowienia systemu zarządzania jakością, a koszty przygotowania organizacji U 11

O tym, że system zarządzania jakością jest niepowtarzalny, jak niepowtarzalne jest każde przedsiębiorstwo, wiemy wszyscy. Stanowi on o dodatkowej wartości przedsiębiorstwa, niejednokrotnie wyższej niż zapisano w księgach – szczególnie wtedy, gdy pokonane zostały bariery w opracowywaniu dokumentów dotyczących jakości i przygotowaniu kadr. Bo dobrą praktyką jest opracowywanie systemu przez pracowników organizacji korzystających z niezbędnych usług konsultanta. To oni wtedy powodują, że nie mnożą się ponad miarę w przedsiębiorstwie dokumenty systemowe, a przedstawiane argumenty wyrażane są w uniwersalnym języku – pieniądzu. Z tego hasła dowiesz się: Po co identyfikować i mierzyć koszty jakości w systemie zarządzania jakością Jakie są koszty i korzyści z posiadania dokumentacji systemowej Jakie są koszty osobowe

System TPM czyli wykorzystanie urządzenia w sposób najefektywniejszy S 61

System TPM (Total Productive Maintenance) umożliwia wykorzystanie urządzenia w sposób najefektywniejszy. Wywodzi się z japońskiego przemysłu motoryzacyjnego lat siedemdziesiątych. Po raz pierwszy został wdrożony w Nippon Denso, u jednego z najważniejszych dostawców Toyota Car Company. Z czasem stał się elementem powstającego Toyota Production System (TPS). Celem TPM jest włączenie wszystkich pracowników przedsiębiorstwa w działania usprawniające funkcjonowanie parku maszynowego, aby dążyć do osiągnięcia zero usterek maszyn, zero wad w produkcji oraz zero wypadków przy pracy. Z tego hasła dowiesz się: Czym jest Totalne Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu ·         Co nam daje TPM Czym jest 5 filarów TPM

Program Inicjatyw Pracowniczych (PIP) P 71

Innowacja wiąże się z poprawą istniejących procesów. Aktywność małych grup roboczych w technikach Kaizen dostarcza drobnych usprawnień w wyniku skoordynowanych i ciągłych wysiłków wszystkich pracowników. W haśle tym przedstawimy Program Inicjatyw Pracowniczych (PIP), który stanowi część składową stosowanych technik w zarządzaniu firmą Thomson. Z artykułu tego dowiesz się: Zasady Programu Inicjatyw Pracowniczych (People Involvement Program) Jak działa program PIP Jaka jest rola przełożonego Przygotowanie załogi do wdrożenia programu PIP Metoda oceny i nagradzania pomysłów

Planowanie własnej ścieżki rozwoju zawodowego P 70

Efektywność, sukces organizacji i każdego jej pracownika są uzależnione od tego, na ile pracownik będzie potrafił sprawnie zarządzać sobą. Śmiało możemy stwierdzić, że każdy z nas jest zdolny do jakiejś formy kierowania sobą. To my jesteśmy kreatorami naszych sukcesów, a nie ofiarami okoliczności. Przyczyną każdej zmiany w jakimkolwiek układzie naszego życia jest zawsze inicjatywa naszej osoby lub grupy osób będących uczestnikami bezpośrednimi lub pośrednimi tego układu. Zarządzanie sobą jest umiejętnością rozumienia własnych pragnień i interesów, ustalania celów osobistych i osiągania ich w ciągu całego życia w harmonii z innymi ludźmi. Dzięki samoświadomości, odkryciu własnych zasobów, określeniu poziomu kompetencji i systematyzacji wiedzy pracownik może wykorzystać swoje możliwości i zdolności w kierunku samorealizacji i realizacji zadań organizacyjnych. Umiejętne zarządzanie sobą daje możliwość optymalnej motywacji do działania, do realizacji celów własnych, wpisanych w cele organizacji. Jak zarządzać sobą, jak ważne jest rozumienie własnej roli organizacyjnej, własnych kompetencji, określenie siebie, własnej misji na tle organizacji dowiesz się, czytając ten artykuł. W haśle:ñ  Pracownik w organizacjiñ  Zarządzanie sobą w organizacjiñ  Planowanie własnej ścieżki rozwoju zawodowego

Chemiczne materiały niebezpieczne i ich magazynowanie C 16

Niezależnie od profilu działalności gospodarczej w wielu zakładach pracy stosuje się  substancje chemiczne niebezpieczne i szkodliwe, które w czasie magazynowania, a także transportu, mogą w negatywny sposób oddziaływać na otoczenie, stwarzając zagrożenia zdrowia lub życia człowieka, zagrożenia pożarowo-wybuchowe a także zagrożenia dla środowiska. Bezpieczeństwo magazynowania takich materiałów zależy nie tylko od ich właściwości, ale także od ich ilości, warunków składowania, rodzaju pomieszczeń magazynowych, możliwości przechowywania razem z innymi materiałami niebezpiecznymi oraz stosowanych zabezpieczeń. W haśle: ·         Opakowania chemicznych materiałów niebezpiecznych ·         Sposoby magazynowania ·         Przykładowa instrukcja bhp magazyniera magazynu środków ochrony roślin

Zarządzanie projektami informatycznymi Z 51

Celem artykułu jest omówienie problematyki związanej z zarządzaniem przedsięwzięciami informatycznymi. Szczególna uwaga została zwrócona na zagadnienia dotyczące planowania, menedżerowania zmianami, organizowania informatycznych zespołów projektowych oraz nadzorowania poziomu ryzyka, czyli elementów składających się na powodzenie projektu IT. Dodatkowo w artykule przedstawiono metodyki zarządzania projektami informatycznymi. Wiedza i umiejętności niezbędne w pracy projektowej są istotne nie tylko z punktu widzenia kierownictwa organizacji, lecz również w odniesieniu do wszystkich członków załogi,  również pracowników zajmujących się aspektami szeroko pojętej informatyki. W haśle: Podstawy zarządzania projektami informatycznymi Proces planowania projektu informatycznego Metodyki zarządzania projektem informatycznym – scrum i kanban Zarządzanie zmianą, czyli konfiguracją w projekcie informatycznym Proces zarządzania ryzykiem w projekcie informatycznym

Zarządzanie błędami i ryzykiem w przedsiębiorstwie Z 54

Celem artykułu jest omówienie kluczowych aspektów dotyczących zarządzania błędami i ryzykiem w przedsiębiorstwie. W związku z tym zaprezentowane zostały zarówno pozytywne i systemowe podejście do procesu kierowania nimi, analiza najważniejszych pojęć, jak i możliwe do zastosowania metodyki oceny ryzyka. Do najważniejszych zalet artykułu należą: możliwość zrewidowania rozumienia popełnianych w organizacji błędów i ryzyka jako nieodłącznego elementu funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz możliwość efektywnego radzenia sobie z nimi dzięki zdobyciu wiedzy w zakresie wykorzystywanych metod identyfikacji i kontroli błędów i pojawiającego się w ich następstwie ryzyka. Problematyka i treść publikacji dedykowana jest wszystkim pracownikom organizacji. Wiąże się to m.in. z tym, że każdy człowiek popełnia błędy i jednocześnie stara się kontrolować istniejące ryzyko, uwzględniając ponoszone zyski i straty. Z tego względu pogłębienie wiedzy na temat błędów i ryzyka ułatwi kierownictwu wdrożenie w przedsiębiorstwie systemu skutecznego zarządzania nimi. W haśle: Zarządzanie błędami w przedsiębiorstwie i jego implikacje Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie w oparciu o normę PNO-ISO 31000:2012 Wprowadzenie do metod zarządzania błędami i ryzykiem

Wymagania z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie produkcyjnym W 35

Gąszcz przepisów prawnych obowiązujących przedsiębiorstwo może przyprawić o zawrót głowy niejednego menedżera. Ich pełna implementacja w firmie pochłania często cały etat, a i tak nigdy nie mamy pewności, że jesteśmy w pełni na na bieżąco. Uświadamia nam to najczęściej dopiero kontrola i nałożone w związku z nią kary. W tym artykule spróbujemy zebrać obowiązujące wymagania prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej nie w postaci suchych spisów aktów prawnych, lecz jako tabele wymagań, do których przestrzegania przedsiębiorca jest zobowiązany, prowadząc działalność gospodarczą. Określenie ich adekwatności do prowadzonej działalności leży po stronie Czytelnika. W haśle: Decyzje środowiskowe i pozwolenia Emisje gazów do atmosfery i hałas Odpady Opakowania Substancje niebezpieczne

Wymagania prawne odnoszące się do normy PN-N (BS OHSAS) 18001 W 36

Norma BS OHSAS 18001 dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy bazuje w wielu miejscach na krajowych uwarunkowaniach prawnych, do których często się odwołuje. Udział osoby odpowiedzialnej za bhp jest w jej utrzymaniu nieodzowny, zakres obowiązków z nią związany wykracza bowiem nierzadko poza obowiązki pełnomocnika/menedżera jakości. Poniższe zestawienie umożliwia osobie odpowiedzialnej za SZBHP (system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy) zapanować nad spełnieniem wymagań prawnych dotyczących bhp i może stanowić podstawę do stworzenia listy pytań z zakresu bhp użyteczną podczas auditów wewnętrznych. Przedstawiony poniżej zakres wymagań dotyczy wielu różnych rodzajów działalności i z pewnością wykracza poza profil działalności przeciętnej firmy. Określenie adekwatności  do prowadzonej działalności leży po stronie czytelnika. Zaprezentowane wymagania prawne zebrane w skumulowanej formie mogą zostać wykorzystane jako podstawa do przeglądu działalności firmy pod kątem spełnienia wymagań prawnych w zakresie bhp. W haśle: Bezpieczeństwo i higiena pracy Ochrona zdrowia pracowników, wypadki w pracy Ochrona zdrowia pracowników

Wymagania prawne dotyczące wyrobów medycznych W 33

Celem artykułu jest przedstawienie regulacji prawnych zawartych w dyrektywach Unii Europejskiej odnoszących się bezpośrednio do wyrobów medycznych oraz ich wprowadzania do obrotu i używania na rynku wewnętrznym UE. Przedmiotem analizy są obowiązujące przepisy sprecyzowane w następujących aktach prawnych: dyrektywie Rady 90/385/EWG, dyrektywie Rady 93/42/EWG, dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 98/79/WE oraz w dyrektywach zmieniających wymienione akty prawne, tj. dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/70/WE i 2001/104/WE, dyrektywie Komisji 2003/12/WE, dyrektywie Komisji 2003/32/WE, dyrektywie Komisji 2005/50/WE, dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/47/WE i dyrektywie 2011/100/UE. Uzupełnieniem wymagań sformułowanych w tych dyrektywach unijnych jest decyzja Komisji z 2010 roku w sprawie europejskiej bazy danych o wyrobach medycznych (Eudamed). Zamierzeniem autorki tego tekstu jest usystematyzowanie wymagań prawnych systemu dopuszczania wyrobów medycznych do obrotu i używania w państwach członkowskich UE. W haśle: Podstawowe informacje dotyczące wyrobów medycznych Dyrektywa Rady 90/385/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania Dyrektywa Rady 93/42/EWG dotycząca wyrobów medycznych Dyrektywa 98/79/WE w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro Decyzja komisji w sprawie europejskiej bazy danych o wyrobach medycznych – Eudamed.

wiper-pixel